1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

แผนแม่บทหมู่ที่7บ่อมะกรูด

หมู่ที่ 7

1.2 ประวัติความเป็นมา
บ้านบ่อมะกรูด คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาติพันธ์ลาวเวียง อพยพมาจากเวียงจันทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2425 สมัยพระเจ้าตากสินครองกรุงธนบุรี ได้มีพระราชบัญชาให้หลวงยกกระบัตร (เจ้าพระยาจักรี)ปฐมบรมราชวงศ์จักรี มาปกครองเมืองราชบุรีในครั้งนั้น ได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์แตก จึงได้พาชาวลาวเวียงจันทร์อพยพมาที่ราชบุรีมาอยู่แถววัดพญาไม้ ฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลอง และในเขตตำบลดอนทรายบางส่วน, ตำบลบ้านสิงห์ทั้งตำบล, ตำบลบ้านฆ้อง 6 หมู่บ้าน, ตำบลบ้านเลือก อีกหลายหมู่บ้าน ส่วนบ้านบ่อมักรูด เดิมชื่อบ้านช้างงามมาเปลี่ยนเมื่อสมัย กำนัน เฉลิม สาลีฉันท์ เป็นกำนัน
บ้านบ่อมะกรูด มี 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 7 และ 8 บ้านบ่อมะกรูดมีผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปัจจุบันรวม 9 คน คือ

1. นายบุตร สิงคะสะ
2. นายมี ชานาง
3. นายขัน ปานมา
4. นายมานิต คานพรหม
5. นายสาลี่ สิงห์พิทักษ์
6. นายรอด บุญพิทักษ์นุกูล
ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน 144 ครัวเรือน มีประชากร 638 คน หญิง 327 คน ชาย 311 คน และมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 508 คน

1.3 ภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
บ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่ 7,8 เป็นชุมชนที่ติดต่อกันเป็นกลุ่ม มีถนนหลวงผ่านกลางและมีหมู่บ้านอยู่สองฝั่งทางของถนน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มีสนามกีฬา มีแหล่งน้ำคลองชลประทานไหลผ่าน มีวัด มีโรงเรียน มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือศาลพ่อปู่ฤาษีตาไฟ, ศาลเจ้าพ่อหลวงตา หมู่บ้านบ่อมะกรูดเป็นหมู่บ้านนำร่องในทุก ๆ ด้าน , เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และเป็นหมู่บ้านดีเด่นของตำบลบ้านฆ้อง

1.4 อาณาเขต
ทิศเหนือจรดหมู่บ้านนาคาม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
ทิศใต้จรดหมู่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออกจรดหมู่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
ทิศตะวันตกจรดหมู่บ้านเก่า หมู่5 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม

1.5 ประชากรในหมู่บ้าน
ประชากรทั้งสิ้น 638 คน แยกเป็นชาย 311 คน เป็นหญิง 327 คน

1.6 อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน, อาชีพรับจ้าง, ค้าขาย

1.7 สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน
1. วัด 1 แห่ง
2. โรงเรียน 1 แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง
4. มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 2 แห่ง

2. ข้อมูลการคมนาคม
2.1 การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน(ระบุเส้นทาง ถนน ระยะทางเข้าหมู่บ้าน)
หมู่บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 จะตั้งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมสายกรุงเทพฯ-ราชบุรี จากตรงข้ามศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางเข้ามาประมาณ 2 กิโลเมตร

 2.2 สาธารณูปโภค(การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ)
ไฟฟ้าประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน ประปามีระบบประปาประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง โทรศัพท์มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 2 ตู้ มีศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่งมีหอกระจายข่าวสื่อสารประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง

2.3 แหล่งน้ำ(ธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน

3. ข้อมูลการเมือง/การบริหาร
3.1 ผู้ใหญ่บ้าน นายรอด บุญพิทักษ์นุกูล
3.2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางวิลาศ สรูแป้น, นางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล
3.3 ประธานชุมชน นายทองสุข ลาลาด
3.4 สมาชิก อบต. 1. นายสำราญ นาคนงค์
2. นายผึ้ง ดีวิหก
3.5 อาศาพัฒนาชุนชน 1. ตชต. 15 คน
2. อพปร. 15 คน
3. สตรี 14 คน
4. อพม. 2 คน
3.6 อสม. 7 คน 1. นางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล ประธาน
2. นางสาวเรไร ชุนเกศา
3. นางสาวขวัญเมือง แก้วขวัญ
4. นางอ่ำ อุ่มเอิบ
5. นางรุ่ง ลาลาด
6. นางสาววันเพ็ญ โสภา
7. นางรัตนา แย้มขยาย

4. ข้อมูลกลุ่มองค์กรชุมชน
4.1 กลุ่ม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชื่อประธาน นายทองสุข ลาลาด
4.2 กลุ่ม กองทุนหมู่บ้านฯ ชื่อประธาน นายทองสุข ลาลาด
4.3 กลุ่ม สัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชื่อประธาน นายทองสุข ลาลาด
4.4 กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุข ชื่อประธาน นางน้ำออ้ย เพียรวัฒนกูล
4.5 กลุ่ม สตีอาสาพัฒนา ชื่อประธาน นางเฉลา บุญพิทักษ์นุกูล
4.6 กลุ่ม ราษฎรอาสา (ตชต.) ชื่อประธาน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
4.7 กลุ่ม อาลาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชื่อประธาน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
4.8 กลุ่ม กลุ่มพัฒนาอาชีพ ชื่อประธาน นายเลิศ จันทร์ทอง
4.9 กลุ่ม ประมงอาสา ชื่อประธาน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
4.10 กลุ่ม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ชื่อประธาน นายทองสุข ลาลาด
4.11 กลุ่ม ประปาหมู่บ้าน ชื่อประธาน นายสุทิน ดีวิหก
4.12 กลุ่ม SML ชื่อประธาน นายทองสุข ลาลาด

5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชน
5.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตา ผลิตโดย นางสุนันทา หากระวี,
นางทองปอน แก้วสิน
5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ โคนม ผลิตโดย นายเลิศ จันทร์ทอง
นางส้มเสี้ยว เซียนตี้
5.3 ชื่อผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ ผลิตโดย นางอรวรรณ เทียมทนงค์
5.4 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาร้าปลอดสาร ผลิตโดย นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ

 ปัญหาของชุมชน
1. ปัญหาของชุมชน
ปัญหา สภาพปัญหา
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ค่าครองชีพสูง ประชากรมีรายได้น้อย

2.ปัญหาด้านสังคม
- ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งทำงานส่วนตัว ไม่คำนึงถึงส่วนร่วม

3. ปัญหาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
- ขาดผู้นำที่ดีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ (ผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น)

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
- น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรบางฤดู

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- เกิดน้ำเน่า, น้ำเสีย, เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
- นักการเมืองท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถ

 7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เด็ก ๆ สมัยนี้รับวัฒนธรรมตะวันตกมามาก และขาดการอบรมที่ถูกต้อง

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- มีการปล่อยน้ำเสีย ปล่อยสารเคมีจากโรงงานฆ่าสัตว์

9. ปัญหาด้านอื่น ๆ
- มลพิษจากอุตสาหกรรมทำตุ๊กตาขนสัตว์ 1. ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีราคาสูง แต่ผลผลิตราคาเท่าเดิม

2. ประชาชนไม่มีเวลามาประชุมเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน

 3. ขาดการพัฒนาคนในหมู่บ้านทำให้ไม่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

4. ลำคลองตื้นเขินซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากมูลสัตว์

5. หมู่บ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์

 6. ขาดการแสดงออกไม่กล้าออกความคิดเห็น กลัวอิทธิพล

 7. เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จึงทำให้เกิดปัญหาในชุมชน

 8. มีน้ำเน่าเหม็นเกิดการเพาะพันธุ์ยุง, และส่งกลิ่นเหม็น

 9. ครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนทำตุ๊กตาขนสัตว์ ซึ่งใช้ใยสังเคราะห์

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นสำคัญ)
1. จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิต จำหน่ายและกำหนดราคาสินค้าภาค เกษตรกรรม
2. มีการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชน
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ (สรุปประเด็นสำคัญ)
อำเภอโพธาราม มีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมและหัตถกรรม สืบสานวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

3. นโยบายของ อบต. ประจำปี 2549-2551 (สรุปประเด็นสำคัญ)
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมมุ่งเน้นมาตรการป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาให้บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน
1. ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ปลุกจิตสำนึกให้คนรักถิ่นบ้านเกิด
3. ต้องการมีความรู้ในการประกอบอาชีพและมีแหล่งเงินทุน
4. ต้องการให้ผู้นำหมู่บ้าน มองเห็นความสำคัญของลูกบ้านและให้ความ ช่วยเหลือ
5. ต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สิน
6. ต้องการให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7. ต้องการให้ทุกคนมีอาชีพมั่นคง และมีรายได้ที่แน่นอน

 ด้านเศรษฐกิจชุมชน
ตารางที่ 1 แสดงรายได้แต่ละอาชีพรวมทั้งหมู่บ้าน
ที่ทำของรายได้ บาท/เดือน บาท/ปี
การเกษตร 69,540 834,480
ค้าขาย 202,643 2,429,220
รับจ้าง 385,643 4,627,716
บริการ(รถรับจ้าง,ตัดผมเป็นต้น) 15,000 180,000
จากลูกให้ 48,000 576,000
เงินเดือน 550,000 6,600,000
รับเบี้ยยังชีพ จาก อบต. 3,000 36,000
รวม 1,273,618 15,283,416

ตารางที่ 2 รายได้จาอาชีพเกษตรทั้งหมู่บ้าน
ที่ทำของรายได้ บาท/เดือน บาท/ปี
ทำนาข้าว 210,000 2,520,000
เลี้ยงปลา - -
เลี้ยงวัวนม 55,000 660,000
เลี้ยงวัวเนื้อ 25,000 300,000
เลี้ยงเป็ด - -
เลี้ยงไก่ 36,000 432,000
เลี้ยงหมู 220,000 2,640,000
ปลูกผัก - -
ปลูกอ้อย - -
ปลูกกล้วย 500 6,000
ปลูกมะพร้าว - -
อื่น ๆ - -
รวม 546,500 6,558,000

ตารางที่ 3 หมวดแสดงค่ารายจ่ายรวมทั้งหมู่บ้าน
ประเภทค่าใช้จ่าย บาท/เดือน บาท/ปี
หมวดการผลิต 198,560 2,382,720
หมวดอาหาร 220,000 2,640,000
หมวดค่า/รักษาพยาบาล/สุขภาพ 20,100 241,220
หมวดของให้สิ้นเปลือง 185,000 2,225,000
หมวดการศึกษา/ค่าเล่าเรียน 268,750 3,225,000
หมวดสังคม 25,720 308,640
หมวดบันเทิง 17,500 210,000
หมวดค่าไฟฟ้า/น้ำอุปโภค 38,300 459,000
หมวดการเกษตร - -
หมวดอำนวยความสะดวก 53,780 645,360
หมวดหนี้สิน 2,790,000 3,348,000
อื่น ๆ - -
รวม 3,817,710 15,680,540

 ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของครัวเรือน
หมวดการผลิต (ต้นทุนการผลิตสินค้าประเภทประกอบอาชีพ)
ลำดับที่ ประเภทการใช้จ่าย บาท/เดือน บาท/ปี
1 น้ำมันเชื้อเพลิง 15,900 190,800
2 ปุ๋ยเคมี 20,000 240,000
3 ปุ๋ยชีวภาพ 8,900 106,800
4 ยาฆ่าแมลง/วัชพืช 21,500 258,000
5 เครื่องมือการผลิต 50,000 600,000
6 อุปกรณ์การผลิต 35,150 421,800
7 น้ำมันรถยนต์ 78,000 936,000
8 ค่าเดินทาง/ค่ารถโดยสาร 39,630 475,560
9 วัตถุดิบในการผลิต - -
10 ค่าจ้างแรงงาน - -
รวม 269,080 3,228,960

 ตาราง 5 แสดงรายจ่ายหมวดอาหารแต่ละประเภทของครัวเรือน
ลำดับที่ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 ผัก 38,150 457,800
2 ผลไม้ 42,826 513,912
3 ข้าวสาร 120,000 1,440,000
4 เนื้อหมู 89,700 1,076,400
5 เนื้อวัว 1,200 14,400
6 เนื้อไก่ 28,500 342,000
7 ปลา 42,000 504,000
8 กุ้ง 19,800 237,600
9 หอย 25,550 306,600
10 ปู 15,000 180,000
11 ไข่ 89,569 1,074,828
12 ขนม 45,000 540,000
13 พริก 8,600 103,200
14 หอม 4,000 48,000
15 กระเทียม 5,500 66,000
16 น้ำมันพืช 9,809 117,708
17 น้ำตาลทราย 9,900 118,800
18 อาหารสำเร็จรูป 27,590 331,080
19 ผงชูรส 3,000 36,000
20 อาหารกระป๋อง 8,100 97,200
21 น้ำดื่ม 2,600 31,200
22 เครื่องปรุงรส 1,225 14,700
23 กาแฟ/โอวัลติน/ครีมเทียม 26,000 312,000
24 นมผง/นมสด 21,330 255,960
25 อื่น ๆ - --
รวม 684,949 8,219,388
ค่าใช้จ่ายหมวดของใช้สิ้นเปลืองรวมทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับที่ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 สบู่/ครีมอาบน้ำ 5,600 67,200
2 แชมพู/ครีมนวด 4,200 50,400
3 ผงซักฟอก 8,795 105,540
4 น้ำยาล้างจาน 3,225 38,700
5 น้ำยาล้างห้องน้ำ 2,500 30,000
6 น้ำยาปรับผ้า/รีด/ซักขาว 1,600 19,200
7 แปรงสีฟัน 1,376 16,512
8 ผ้าอนามัย 2,900 34,800
9 สก็อตไบร์ 1,100 13,200
10 แปรงขัดพื้น 2,200 26,400
11 กระดาษทิชชู 2,395 28,740
12 เครื่องสำอางต่าง ๆ 22,000 264,000
13 เสื้อผ้า 32,600 391,200
รวม 90,491 1,085,892

ค่าใช้จ่ายหมวดการศึกษา/ค่าเล่าเรียนรวมทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย บาท/เดือน บาท/ปี
1 ค่าเทอม/ค่าเล่าเรียน 50,000 600,000
2 อุปกรณ์การเรียน 20,450, 245,400
3 เงินไปโรงเรียน 60,500 726,000
4 ค่ากิจกรรมพิเศษ 30,000 360,000
5 ค่าเรียนพิเศษ/ติว 48,565 582,780
รวม 209,515 2,514,180

ค่าใช้จ่ายหมวดงานสังคมรวมทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับที่ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 งานทำบุญ 52,200 626,400
2 งานสังคม(บวช/แต่ง/ตาย) 146,000 1,752,000
3 บริจาค 186,000 2,232,000
รวม 384,200 4,610,400

ค่าใช้จ่ายหมวดบันเทิงรวมทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับที่ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 เครื่องดื่มชูกำลัง 25,635 307,620
2 น้ำอัดลม/น้ำหวาม 46,000 552,000
3 เหล้า/เบียร์ 350,000 4,200,000
4 ดูหนัง/ฟังเพลง 7,900 94,800
5 บุหรี่ 78,000 936,000
6 หวย/ล็อตตารี่ 55,000 660,000
7 การพนัน 83,560 1,002,720
รวม

 

 ค่าใช้จ่ายหมวดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับที่ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 โทรศัพท์บ้าน 29,300 351,600
2 โทรศัพท์มือถือ 50,000 600,000
3 โต๊ะ/ตู้/เก้าอี้ 30,000 360,000
4 แอร์/พัดลม 45,000 540,000
5 คอมพิวเตอร์ 79,000 948,000
6 ของใช้ในครัว 60,000 1,1,920,000
7 โทรทัศน์ 319,000 3,828,000
8 วิทยุ/เทป/วีดี/ซีดี/วีซีดี 89,000 1,068,000
รวม 801,300 9,615,600

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าไฟฟ้า-น้ำอุปโภค/บริโภครวมทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 ค่าไฟฟ้า 85,000 1,020,000
2 ค่าน้ำอุปโภค-บริโภค 36,000 432,000
3 ค่าโทรศัพท์มือถือ/บ้าน 79,300 951,600
รวม 200,300 2,403,600

 ตาราง 6 แสดงค่าใช้จ่ายหมวดหนี้สินรวมทั้งปีของหมู่บ้าน
ลำดับ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 ธ.ก.ส. - 950,000
2 สหกรณ์ 50,000 600,000
3 กองทุนหมู่บ้าน - 1,000,000
4 กลุ่มออมทรัพย์ 80,000 960,000
5 กขคจ. - -
6 ร้านค้า - -
7 นายทุน/หนี้นอกระบบ 60,000 720,000
8 ธนาคาร - 1,900,000
9 บริษัทสินเชื่อด้านการเงิน 85,000 1,020,000
10 บัตรเครดิต 45,000 540,000
รวม 320,000 7,690,000

ค่าใช้จ่ายหมวดค่ายา
ลำดับ รายการ บาท/เดือน บาท/ปี
1 ยาสามัญประจำบ้าน 7,600 91,200
2 ยาแก้ไข้เด็ก 4,000 48,000
3 ค่าจากร้านยา 6,500 78,000
4 ค่ายาคลีนิกแพทย์ 6,000 72,000
5 ค่ายาจากอนามัย 1,500 18,000
6 ค่ายาจากโรงพยาบาล 20,000 240,000
7 ค่ารักษาพยาบาล 15,750 189,000
รวม 61,350 736,200

 แผน/แนวทางการแก้ปัญหาชุมชนตำบลบ้านฆ้อง


ที่

ปัญหา

สาเหตุ

แผนการแก้ปัญหา
ลักษณะแผน
กิจกรรมโครงการ
ตนเอง มีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุน
1 หนี้สิน -การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
-ต้นทุนการผลิตสูง

-ส่งเสริมการออมฝากสัจจะ -ใช้จ่ายอย่างประหยัด ประชาสัมพันธ์ให้มีการออก ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินของชุมชน
2 ต้นทุนการผลิตสูง -ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตสินค้า
-เกิดการผันผวนของเศรษฐกิจ
-ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตใช้เอง
-จัดหาวัตถุดิบในชุมชน

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำการเกษตร ร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง งบประมาณในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยคอกใช้เอง

 

ที่

ปัญหา

สาเหตุ

แผนการแก้ปัญหา
ลักษณะแผน
กิจกรรมโครงการ

ตนเอง มีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุน
3. ขาดทุนหมุนเวียน -ประชาชนไม่มีรายได้ที่แน่นอน จัดหาแหล่งเงินทุน
ส่งเสริมจากการออมทรัพย์ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น จัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาความรู้และอาชีพ จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
4. ไม่มีตลาดจำหน่ายผลผลิต ผลผลิตไม่มีคุณภาพ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
จัดหาตลาดรองรับสินค้า

พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ จัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตและจำหน่ายร่วมกัน แหล่งจำหน่ายผลผลิต พัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและความหลากหลาย
5 น้ำทำการเกษตรไม่พอใช้ - - - - - -
6 สภาพดินเสื่อม - - - - - -


ที่

ปัญหา

สาเหตุ

แผนการแก้ปัญหา
ลักษณะแผน
กิจกรรมโครงการ
ตนเอง มีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุน
7 เครื่องอุปโภคบริโภคแพง -ผลผลิตต้นทุนสูง -ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จัดทำบัญชีครัวเรือน ขอรับการสนับสนุนจากสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์จัดทำบัญชีครัวเรือนให้ทั่วถึง


8 ไม่มีอาชีพเสริม -ไม่มีความรู้ด้านอาชีพ จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม -หาความรู้เพิ่มเติม หาภาคีและหน่วยงานมาให้ความรู้ที่ถนัด


ของบอุดหนุน จัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพเสริมรายได้


ที่

ปัญหา

สาเหตุ

แผนการแก้ปัญหา
ลักษณะแผน
กิจกรรมโครงการ
ตนเอง มีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุน
9 ขาดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น -ขาดบุคลากรที่จะสืบทอดโดยตรง -ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
10 กลุ่มผู้สูงอายุ -ถูกทอดทิ้ง
-ประกอบอาชีพไม่ได้
-เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุน้อยเกินไป


-เพิ่มกิจกรรมให้ผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองได้ ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายทุกวัน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์


ที่

ปัญหา

สาเหตุ

แผนการแก้ปัญหา
ลักษณะแผน
กิจกรรมโครงการ
ตนเอง มีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุน
11 ความสะอาดในหมู่บ้าน -ทิ้งขยะไม่เป็นที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด

สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด
ร่วมกันรักษาความสะอาด งบประมาณจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
12 ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีความเสียสละ
ไม่มีความสนใจ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการมีส่วนร่วม ขอวิทยากรให้ความรู้ในการเสียสละ

ส่งเสริมให้มีความร่วมมือของประชาชน


ที่

ปัญหา

สาเหตุ

แผนการแก้ปัญหา
ลักษณะแผน
กิจกรรมโครงการ
ตนเอง มีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุน
13 ยาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชนและแรงงาน -การว่างงาน
-ความรู้ต่ำ
-ความอยากลอง
-ความอยากรู้
-คบเพื่อนไม่ดี -ส่งเสริมให้มีการศึกษาและจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้กลุ่มที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษของยาเสพติด งบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กลุ่มเสี่ยง
14 ภูมิทัศน์ที่ท่องเที่ยว - - - - - -

 
แผนชุมชนกับการจัดสวัสดิการชุมชน

ที่
กลุ่มปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ แนวทางการจัดทำแผน
ทำเอง ร่วมกัน ขอความช่วยเหลือ
กิจกรรม กิจกรรม ความรู้ อุปกรณ์
1 เด็ก ไม่ได้รับการดูแล ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน จัดกิจกรรมร่วมกัน - สำหรับทำกิจกรรม
2 สตรี ขาดอาชีพเสริม ขาดความรู้ แนะนำอาชีพเสริม ตั้งกลุ่มอาชีพ ศึกษาดูงานที่อื่น สำหรับอาชีพเสริม
3 เยาวชน ความรู้ต่ำ ไม่ศึกษาต่อระดับสูง - ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - ทุนสำหรับการศึกษา
4 ผู้สูงอายุ ขาดผู้ดูแล ไม่มีคนที่จะดูแล ให้ทำกิจกรรม จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ ความรู้ในการดูแลตนเอง สำหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรม
1 การเรียนรู้ความเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหอกระจายข่าว, ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์, ผู้นำศึกษาดูงานจากเครือข่าย, จัดประชุมเวทีชาวบ้านเป็นประจำ, ประชุมคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านทุก ๆ เดือน
2 การคุ้มครองฟื้นฟู -
3 ทุนประกอบอาชีพ ของบจาก อบต., จากโครงการ SML, หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน, พอช., พัฒนาชุมชน, หน่วยภาคีต่าง ๆ
4 การบริการ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเป็นประจำ, จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ, จัดหาสวัสดิการให้