รายงานการประชุม 

ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันที่  ๑๐  กันยายน ๒๕๕๖   

ณ   เทศบาลตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

……………………………………..

ผู้เข้าประชุม

 

ที่ปรึกษาชมรม
นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ                                  ประธานที่ปรึกษา

นายชลัช จิรมติ                                    ที่ปรึกษา 
นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์                         ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารชมรมเข้าประชุม
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ   
นายมนตรี  บู่คำ            
นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี  
นายวิรัช ศรีบานเย็น      
นายสมใจ พูลขวัญ           
นายกรี  ไพรสี
นายเจริญ จินดาพล          
นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ  
นายสรกฤช  เนตรพรหม  
นายประมวล  โพธิ์หล้า    
นายสุพรรณ  สุทธินนท์  
นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
นายทองสุข แก่นหอม   
นายวชิระ สายจันทร์  
นายอุทัย  แสงนุ่ม                
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ           
นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ       
นางกัลยา หลวงวิเศษ            
นายสังเวียน วิจิตรานนท์      
นายอำนาจ แสวงทอง            
นายชัยพร บำรุงพงษ์             
นายดำรงศักดิ์ ทารการ  

กรรมการขาดประชุม

นายเติม ขุนอินทร์         
นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล
นายมณเฑียร แก้วพลอย  
นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด     
นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต 
นายเฉลิมชน คงสมใจ             
นายเล็ก แซ่เฮง


ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ
นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล
นางขนิษฐา  นามโคตร
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์
นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น    
นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล
เปิดประชุมเวลา๐๙.๐๐น.

วาระที่๑  นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดประชุมสัญจร ครั้งที่๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
               ๑.๑ ประธานแจ้งให้ทราบถึงการก่อตั้งชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อ๑๐กรกฎาคม๒๕๕๖เพื่อ
(๑) ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่าง อปพร. และ คณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.ทุกระดับ
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระสนเทศ ระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) สร้างความเป็นเอกภาพ ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอปพร.และเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔)เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อปพร.กลาง
(๕)ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีให้แก่สมาชิก
(๖) ไม่แสวงหากำไร จากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ หากการจัดกิจกรรมใดๆ มีค่าใช้จ่ายที่เหลือเกิดขึ้น ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด
(๗)รวมพลังแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ
            ๒.๒ มีกลุ่มชมรมจิตอาสาพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วม และรับสมัครสมาชิกให้เข้ามาม่วนกำหนดบทบาทปฏิบัติการครอบคลุมทั้งประเทศ

วาระที่๒รับรองรายงานครั้งที่แล้ว-ไม่มี

 

วาระที่๓  เรื่องพิจารณา 
            ๓.๑  ปรับคณะที่ปรึกษา/กรรมการโดยใช้เวทีการประชุมที่เทศบาลตำบลหาดคำเป็นที่ตกผลึกให้ครบถ้วนและมีพลังในทุกๆภาค โดยที่ประชุมชมรม เสนอคณะที่ปรึกษา/กรรมการเพิ่มเติมดังนี้  

ที่ปรึกษา
นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล
นางขนิษฐา  นามโคตร

กรรมการเพิ่มเติม
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์  รองประธาน
นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น           กรรมการ
นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล       กรรมการ
นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ กรรมการ
นายสุชาย ผดุงกรรจ์              กรรมการ

รายชื่อคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมฯดังนี้

๑.นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ                                  ประธานที่ปรึกษา 089-8451565
๒.นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา                                ที่ปรึกษา       089-2548729
๓.พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร           ที่ปรึกษา
๔.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์                                               ที่ปรึกษา  081-8762140
๕.นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย                                        ที่ปรึกษา0814988828
ปภ.มุกดาหาร0899696758
๖.นายชลัช จิรมติ                                                       ที่ปรึกษา  081-1743927
๗.นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์                                      ที่ปรึกษา 084-4146789
๘.นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล                                         ที่ปรึกษา 089-0484491
๙.นางชนันชิดา  เกษตรสิน                                        ที่ปรึกษา 081-9861390
๑๐.นางขนิษฐา  นามโคตร                                         ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารชมรม
๑.นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ   ประธานกรรมการ ราชบุรี  โทรศัพท์  089-2350663
๒.นายมนตรี  บู่คำ             รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการและกำลังพล) อุบลราชธานี
 โทรศัพท์  081-7606616
๓.นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี  รองประธาน (ฝ่ายนโยบายและแผน) นครสวรรค์
 โทรศัพท์  089-9619599
๔.นายวิรัช ศรีบานเย็น       รองประธาน (ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) สุพรรณบุรี
โทรศัพท์  089-0181059
๕.นายสมใจ พูลขวัญ           รองประธาน (ฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัย) นครราชสีมา
 โทรศัพท์  081-9671455 
๖.นายกรี  ไพรสี                  รองประธาน (ฝ่ายการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) ระยอง โทรศัพท์  081-4442638
๗.นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการกทม.)กทม.
โทรศัพท์  081-8439683
๘.นายมณเฑียร แก้วพลอย  รองประธาน(ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ) นครปฐม
โทรศัพท์  081-0818849
๙.นายเจริญ จินดาพล           รองประธาน (ฝ่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ยะลา
โทรศัพท์  086-9644807 
๑๐.นายเติม ขุนอินทร์          รองประธาน (ฝ่ายธุรการ) สงขลา  โทรศัพท์  089-9783743 
๑๑.นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล    รองประธาน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.
โทรศัพท์  081-2555011
๑๒.นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น     กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.
 โทรศัพท์  081-4290872
๑๓. นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล กรรมการ (ฝ่ายสังคมบรรเทิง)เพชรบุรี โทรศัพท์ 
081-8807032
๑๔. นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ กรรมการ(ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) ขอนแก่น โทรศัพท์  086-2244919
๑๕.นายเฉลิมชน คงสมใจ     กรรมการ  (ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ)  กทม.
โทรศัพท์  081-5575420
๑๖.นายเล็ก แซ่เฮง                 กรรมการ (ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ/เคลื่อนที่เร็ว) ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์  081-8568716
๑๗.นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ   กรรมการ(ฝ่ายกู้ภัยทางบก/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ราชบุรี
โทรศัพท์  087-1566600
๑๘.นายสรกฤช  เนตรพรหม  กรรมการ (ฝ่ายสังคมบันเทิง) กาญจนบุรี
โทรศัพท์  081-8562409
๑๙.นายประมวล  โพธิ์หล้า     กรรมการ(ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัว)
ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี โทรศัพท์  081-7572263

๒๐.นายสุพรรณ  สุทธินนท์   กรรมการ (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตรัง
โทรศัพท์  081-6930321 
๒๑.นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ(ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
ศรีสะเกษ โทรศัพท์  081-9999810 
๒๒.นายทองสุข แก่นหอม     กรรมการ (ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม) กำแพงเพชร
โทรศัพท์  086-2146518
๒๓.นายวชิระ สายจันทร์       กรรมการ (ฝ่ายการข่าวและความมั่นคง) ราชบุรี
 โทรศัพท์  089-5189951
๒๔.นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด     กรรมการ  (ฝ่ายวิทยุสื่อสาร) กทม.  โทรศัพท์ 
081-8125548
๒๕.นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต กรรมการ (ฝ่ายกฎหมาย/ทนายประจำชมรม) ราชบุรีโทรศัพท์  081-8427404
๒๖.นายสุชาย ผดุงกรรจ์              กรรมการ(ฝ่ายสภาพัฒนาการเมือง สพม.) สระบุรี
โทรศัพท์  084-3399099  
๒๗.นายอุทัย  แสงนุ่ม                  กรรมการเหรัญญิก (ฝ่ายการเงินและการบัญชี) ราชบุรี
โทรศัพท์  089-8988848  
๒๘.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ             กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก(สำนักงาน/การดูแลสุขภาพ) ราชบุรี  โทรศัพท์  086-7505657
๒๙.นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ         กรรมการเลขานุการ ราชบุรี โทรศัพท์ 081-0099899
๓๐.นางกัลยา หลวงวิเศษ             กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ ราชบุรี โทรศัพท์
087-1569138
๓๑.นายสังเวียน วิจิตรานนท์        กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ) ราชบุรี  โทรศัพท์ 087-1537363
๓๒.นายอำนาจ แสวงทอง            กรรมการ  ผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายรถนำขบวน๑) ราชบุรี โทรศัพท์ 087-1525338
๓๓.นายชัยพร บำรุงพงษ์              กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายรถนำขบวน๒) ราชบุรี โทรศัพท์ 081-8686116
๓๔ .นายดำรงศักดิ์ ทารการ          กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายสนับสนุนถุงยังชีพ ยารักษาโรค การสื่อสารเคลื่อนที่) ราชบุรี โทรศัพท์ 081-1947439
          ๓.๒ พิจารณางบประมาณชมรม  ที่ประชุมได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน โดยมีเงินบริจาคเริ่มต้นจากนายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ  ประธานที่ปรึกษา เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐บาท และประธานกรรมการพร้อมคระกรรมการ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐บาท รวมเป้นเงิน ๕๐,๐๐๐บาท โดยอนุมัติให้ ประธานกรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิก เปิดบัญชี โดยมีการเบิกจ่าย๒ใน๓ ให้ประธานกรรมการลงนามเป็นหลัก๑คน
         ๓.๓ พิจารณา ประกาศชมรมเรื่องระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ประชุมให้ปรับแก้ได้ภายในเวลาประชุมใหญ่ ประจำปี และเพิ่มเติมได้ตามมติที่ประชุม

          ๓.๔ พิจารณายุทธศาสตร์และแผนงาน โดยนายวชิระ สายจันทร์ ได้นำเสนอรูปแบบเอกสาร ที่ประชุมให้เพิ่มเติมแผนชมรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
          ๓.๕ พิจารณาให้ฝ่ายทะเบียน นายประมวล โพธิ์หล้า นำรูปแบบการเป็นนายทะเบียน  การทำบัตรประจำตัวชมรม การสมัครเข้าชมรม
          ๓.๖ พิจารณาการเปิดป้าย “ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ที่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
          ๓.๗ พิจารณาสัญจรต่อจากจังหวัดราชบุรี ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ โดย
นายอภิวัชร์  คัจฉสุวรรณมณี  ประธานอปพร.จังหวัดนครสวรรค์

วาระที่ ๕  วาระอื่นๆ  ไม่มี
วาระที่ ๖  มติที่ประชุม  เห็นชอบทุกวาระ
วาระที่ ๗  ปิดประชุม  ๑๓.๐๐น.

 

ลงชื่อ                                    ผู้บันทึก  ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจบันทึก
      (นางสิรภัทร์  ว่องกุศลกิจ)                       (นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ)
                เลขานุการ                                          ประธานกรรมการ          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระการประชุม
ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ  ศรช
.บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

……………………

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.

วาระที่๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่๒
รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่๓ เวลา ๑๐.๑๙ นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และที่ปรึกษาชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำพิธีเปิดป้ายชมรม

วาระที่๔ เรื่องพิจารณา
               ๔.๑ พิจารณาแผนงานขับเคลื่อนชมรมปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐

               ๔.๒ พิจารณารับสมาชิกเข้าชมรมฯตามแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๖

          ๔.๓ พิจารณาบัตรประจำตัว แหวนรุ่น ชุดชมรม การสื่อสารชมรม และงานสื่อสารประชาสัมพันธ์
                ๔.๔ พิจารณาการติดตามประเมินผลชมรมฯ

วาระที่๕  เรื่องอื่นๆ

วาระที่๖   มติที่ประชุม
วาระที่๗  ปิดประชุม