1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 2 of 116  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

วันต้านยาเสพติดโลกที่บ้านบ่อมะกรูด

อปพร.จังหวัดราชบุรี ขอบคุณเครือข่าย
ภาคประชาชน-ภาครัฐวันต้านยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖           ณ ลานกีฬา
ต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด
    
อปพร.จังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้จัดงานมหกรรม"รวมพลังภาคประชาชนคนไทยหัวใจสีขาวต้านยาเสพติด"ขอขอบคุณเครือข่ายอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี นำโดยนายประมวล โพธิ์หล้า เจ้าหน้าที่ชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายทองสุข หอมแก่น ประธานอปพร.จังหวัดกำแพงเพชร นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี ประธานอปพร.จังหวัดนครสวรรค์ นายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จังหวัดระยอง นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จังหวัดนครปฐม่ นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับอปพร.ในทุกจังหวัดที่รวมพลังสนับอปพร.จังหวัดราชบุรี ในการประกาศเป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ และขอบคุณนางสาวกัลยา หลวงวิเศษ ประธานอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่จัดกำลังอำนวยการตลอดงาน ขอได้รับการขอบคุณอีกครั้งจาก มังกร๑ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานการจัดงาน เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน 

รองผวจ.ราชบุรี   
มอบโล่รางวัล
ผู้สนับสนุนอปพร.จังหวัดราชบุรี


     มหกรรมรวมพลังภาคประชาชนคนไทยหัวใจสีขาวต้านยาเสพติดจังหวัดราชบุรี มอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนงานอปพร.จังหวัดราชบุรี โดยประธานในพิธี นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผวจ.ราชบุรี มอบให้ นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี นายนภินทร ศรีสรรภางค์ สส.ราชบุรี นายนันทภัทธ์ อนุชา ผอ.หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดราชบุรี พันเอก(พิเศษ)มานะ นามพันธ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดราชบุรี คุณพ่ออภิวัฒน์ คุณแม่กานดา ชะตารุ่ง และ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย โดยมีเจ้าภาพใหญ่ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายสมพร เครือบุญ หน.อำนวยการศพส.จ.ราชบุเรี ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจศพส.จ.ราชบุรี และนายสยาม จิตรบวร ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน ชื่นชมความสำเร็จ เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาบ้านบ่อมะกรูด

อปพร.ราชบุรีนำทัพรับโล่-เครื่องราชฯประกาศ
ปราบปรามยาเสพติดภาคประชาชนที่
บ่อมะกรูด


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำทัพอปพร.ราชบุรี ๔ นาย ประกอบด้วย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ นายวิไล วงศ์ประเสริฐ และนายชัยพร บำรุงพงษ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง เมื่อวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และรับในงานมหกรรมรวมพลังภาคประชาชนคนไทยหัวใจสีขาวต้านยาเสพติด วันต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาบ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพอปพร.ดีเด่นรับโล่เกียรตยศ
สนับสนุนนายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผวจ.ราชบุรี        นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผวจ.ราชบุรี มอบโล่เกียรติยศ ให้กับอปพร.ดีเด่นปี๒๕๕๖ ประกอบด้วย นางชนันชิดา เกษตรสิน นางขวัญตา นาคนาคา อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๕ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อปพร.ที่ทำชื่อเสียงได้รับการชนะเลิศประกวดอสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ และผู้สนับสนุนอปพร.ราชบุรี ประกอบด้วย นายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จังหวัดระยอง นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จังหวัดนครปฐม นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสวันต้านยาเสพติดโลกที่บ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

เสวนาคนไทยหัวใจสีขาวชาวราชบุรี
อปพร.เจ้าภาพ รุกคืบต้านยาเสพติด     นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดเสวนาคนไทยหัวใจสีขาวต้านยาเสพติด และทางออกการแก้ไขปัญหาสังคมจังหวัดราชบุรี จัดโดยเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีอปพร.จังหวัดราชบุรี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นเจ้าภาพใหญ่ ผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ ๓๐๐คน ผุ้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์หลักเมืองราช เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งปปส.ภาค๗ และพระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เป้นการเสวนาหาทางออกและหาเจ้าภาพตัวจริงจัดการกับปัญหายาเสพติด โดยอปพร.จังหวัดราชบุรีจะเป้นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์๓หยุดยั้ง คือหยุดยั้งผู้ค้า หยุดยั้งผู้เสพ และหยุดยั้งการติดเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ๖เดือนหลัง พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้จังหวัดเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี เมืองราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด   และ
อปพร.รวมพลังชาวราชบุรีทำลายล้างขบวน
การยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี ๘๐ พรรษา
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และเครือข่ายอปพร.จ.ราชบุรี โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานอปพร.จ.ราชบุรี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประธานอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ชุมนุมเครือข่าย๓,๐๐๐คน จากอปพร.จ.ราชบุรี อปพร.จ.นครปฐม อปพร.จ.สุพรรณบุรี และอปพร.จ.กาญจนบุรี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ วิทยาลัยเทคนิค เยาวชน สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้องฯรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานร่วม พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี รองผบก.ภ.จว.ราชบุรี พันเอกมานะ นามพันธ์ รองผบก.จทบ.ราชบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ในวันต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี๒,๖๐๐ปีพุทธศาสนา เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี๘๐พรรษา และเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการกับปัญหายาเสพติด
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑.พระอาจารย์ศูนย์อบรมผาสุกวณิช เทศนาพุทธชยันตีกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.นางจำปา ฮวดมา ทำพิธีสู่ขวัญบายศรี
๓. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประนการจัดงานกล่าวรายงานประนร่วมและผู้ร่วมกิจกรรม
๔.พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.ราชบุรี กล่าวนำปฏิญาณตน
๕.พันเอก(พิเศษ)มานะ นามพันธ์ รองผบก.จบท.ราชบุรี มอบผ้าผู้ลงชื่อไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด๓,๐๐๐รายชื่อบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูด จำนวน๙พรรษา แด่อาจารย์ทองสุข ลาลาด
๖.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มอบผู้เหลืองจีวรที่มีผู้ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดจำนวน ๓,๐๐๐ครอบครัว แก่นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูด ห่มพระประธานในพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูด เป็นเวลา ๙พรรษา
๗.พิธีกรเชิญ นายทองสุข ลาลาด และจ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ สาบแช่งผุ้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกับเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
๘.ยมบาล ยมทูต ยมโลก พร้อมสุวาน สุวรรณ ได้ขึ้นมาจากนรกแล้วมารับคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสู่แดนนรก
๙.ประธานร่วมได้กดปุ่มระเบิดไฟประลัยกัลป์ ทำลายล้างขบวนการยาเสพติดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด (สนับสนุนงบประมาณการจัดงานโดย นายกู้ตระกูล - นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ  กลุ่มแม่บ้าน นางนัฐนา กลิ่นสุขและขอบคุณปลัดชนัญชิดา เกษตรสิน ปลัดอบต.ยางหักนำกำลังร่วมร้อยปฏิญาณตนร่วมกัน) สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน