1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 116 of 116

Oct 31, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 29, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 29, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 28, 2009
Category: General
Posted by: tjk
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านบ่อมะกรูดได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อมะกรูด ได้รับเมื่อปี ๒๕๔๘
หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อมะกรูด ได้รับเมื่อปี ๒๕๔๙
หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อมะกรูด ได้รับเมื่อปี ๒๕๕๐


แนวความคิด


เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการพัฒนา
ให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน จึงมีแนวคิดขยายต่อยอด ดังนี้

๑. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใดก็เปรียบเสมือน
กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน ในการทำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่น
ของตัว ให้รอดพ้นจากภยันตรายและสร้างความเข้มแข็งในชาติ 

 ๒. กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทานเพื่อ
ความ มุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดภายในหมู่บ้าน และให้เป็นตัวแทนของ
กองทุนที่ส่ง เสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป
ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วยทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้อง ปกปัก
รักษาให้งอกงามไม่สูญสลาย

๓. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชน
และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์

เพื่อสถาปนาให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนสำหรับความดีจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ใช้ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมความดีงามของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆซึ่งจะเป็นการขยายพลังแห่งความดี
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทางความคิด ความรู้ และรวมกลุ่มความตื่นตัวของชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนใช้กระบวนการดังกล่าวบรรลุถึงความเข้มแข็งอย่างแท้จริง
๓. เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายของคนในชุมชนหรือกิจกรรมในชุมชนที่แสดงออกถึงการบำเพ็ญ
ประโยชน์แก่สาธารณะรวมทั้งเป็นไปเพื่อการสนับสนุนคนที่ทำความดีและ เสีย สละเพื่อชุมชน
อันจะเป็นการยกย่องเชิดชูความดีงามในชุมชน
๔. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่ตามรอยเบื้องยุคลบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน บรรลุการเป็นแบบอย่าง
ของการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองอย่างยั่งยืน
๕. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่
บ้าน

คำนำ

 

เงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๑,๐๕๖ แห่งได้รับพระราชทานไปเป็นเสมือนกองทุนศูนย์รวมของหมู่บ้านในการที่จะฟื้นฟูความเข้มแข็งภายในชุมชนจนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติและปัญหาต่างๆในชุมชนด้วยพลังสามัคคีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงแผ่เมตตาปกป้องภยันตราย แก่พสกนิกร ทั้งประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ หมู่บ้านบ่อมะกรูด ที่ได้รับเงินพระราชทานต้องดำเนินกิจกรรมต่อยอด จากกิจกรรมยาเสพติดไปสู่กิจกรรมการ แก้ไขปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน แล้วขยายผลการดำเนินงานไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆในการเอาชนะยาเสพติดยั่งยืนเอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางสำหรับกิจกรรมย่อยอดของหมู่บ้าน นำไปใช้ประโยชน์ขยายผลดังกล่าว เพื่อความยั่งยืนสำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป

 


บ้านบ่อมะกรูด
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

นายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัยนายอำเภอโพธาราม พร้อมทั้งคณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ส่วนราชในทุกภาคส่วนและพ่อค้าประชาชนหลายพันคนร่วมงานพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นเงินพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อมอบเป็นกองทุนขวัญถุงของหมู่บ้านที่ลุกขึ้นสู้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด บ้านบ่อมะกรูด ได้รับพระราชทานด้วย 1 กองทุน มี นางหทัยรัตน์อุ่มเอิบ เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกจากทางหมู่บ้านเนื่องจากอุทิศกาย ใจ กำลังทรัพย์พัฒนาศักยภาพของคนบ้านบ่อมะกรูด อยู่สม่ำเสมอ ขึ้นรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำเงินมาตั้งกองทุนให้เกิดการขยายยั่งยืน ณ สนามกีฬาราชบุรี 28 มิ.ย.48 :ICT

บ้านบ่อมะกรูด    รวมพลังคนในหมู่บ้านเดินทางไปร่วมงานรวมพลัง
ชาวราชบุรีต้านภัยยาเสพติด .เพื่อการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
และในโอกาสนี้ชาวบ้านบ่อมะกรูดยังได้สนองคุณแผ่นดินในฐานะที่
รวมพลังกันแก้ปัญหายาเสพติด ด้วยการร่วมให้สัตย์ปฏิญาณสาบาน
ตนร่วมกันทุกภาคส่วน เมื่อ 28 มิ.ย. 48 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนายรอด บุญพิทักษ์นุกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านบ่อมะกรูดและนางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จัดริ้วขบวนยาวเหยียดโดยใช้รถนายสุทิน ดีวิหก อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นรถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แห่รอบอำเภอโพธาราม เพื่อเฉลิมฉลองวันมหามิ่งมงคลวันแม่แห่งชาติและกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมอ.ทองสุข ลาลาด ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นประธานคณะกรรมการ จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา๑๒ สิงหาราชินีในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา 19.00 น. ณ สนามวัดบ่อมะกรูดพระครูวิสุทธิวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ่อมะกรูดและพระภิกษุวัดบ่อมะกรูด
ร่วมกิจกรรม อนุโมทนา กับชาวบ้านในการฉลอง กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยไม่ยอมใช้ร่ม เพียงเพื่อขอให้ประชาชนหรือญาติโยมมีความสามัคคี
เกิดสิริมงคลชุมชนถือว่าพระสงฆ์มองเห็นธรรมประวัติศาสตร์อีกโสดหนึ่ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเงินขวัญถุงพระราชทาน ชาวบ้านจึงนำเงินมา
แลกขวัญถุงไปเก็บไว้เพื่อให้เกิดความอบอุ่น ความเป็นมหามงคลที่ยิ่งใหญ่
เปรียบเสมือนนำเงินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาให้กำลัง
ใจหมู่บ้านเพื่อขอให้ต่อสู้กับปัญหาทั้งปวงให้หมดไป

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

คณะที่ปรึกษา

                    นายทองสุข  ลาลาด                   ประธานที่ปรึกษา

                    นางจำปา ฮวดมา                        ที่ปรึกษา

                    นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ              ที่ปรึกษา

                     ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา                 ที่ปรึกษา

                     ด.ต.ชัยกร จิตรคำ                      ที่ปรึกษา

                    นางณัฐนา กลิ่นสุข                     ที่ปรึกษา

 

คณะทำงาน

                      นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ             ประธานกรรมการ  

                      นายวินัย  คงนะภา                    รองประธาน

                      นายสุวรรณ ศรีนาค                  รองประธาน

                      นายสุทิน ดีวิหก                        กรรมการ

                      นางอ่ำ  อุ่มเอิบ                          กรรมการ

                      นางอรวรรณ เทียมทนงค์          กรรมการ

                      นางสวรินทร์  กูดเพตรา            กรรมการ

                      นางสาวเรไร ชุนเกษา               กรรมการ/เลขานุการ

                      นางหทัยรัตน์  อุ่มเอิบ               กรรมการ/เหรัญญิก

                      นางบุญธรรม เพ็งพิน            กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก       

วิธีการต่อยอด

1. แลกเหรียญที่ระลึก
2. แลกธนบัตรขวัญถุง
3. ตู้รับบริจาค
4. ทอดผ้าป่าตามเทศกาลต่างๆ
5. รับสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา
6. ขายสินค้าต่างๆ
7. งานเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อยอดได้ด้วยแรงศรัทธา
กิจกรรม
1. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทุกๆเดือน
2. เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน จัดแข่งขันกีฬา และตรวจสุขภาพ
3. ให้พวงหรีดเคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานฌาปนกิจศพคนในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านใกล้เคียง
4. ให้ทุนการศึกษาเด็ก-เยาวชนทุกระดับ
5. แจกข้าวสารจากธนาคารข้าว ให้กับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
6. อบรมเยาวชนด้านดนตรีไทย ละครเวที และอบรมห่างไกลยาเสพติด
7. สร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโดยการเอื้ออาทร
8. ประสานงานภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชนทุกกลุ่มแบบเศรษฐกิจพอเพียง