Categories: General
      Date: May 29, 2018
     Title: บ้านบ่อมะกรูดตรียมต้อนรับเยาวชนเอเชีย


เยาวชนเอชียรวมพล
เรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด

       ข่าวดังระดับเอเชียแปซิฟิค

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการพิจารณาจากโครงการ Asia Pacific Youth Exchange(APYE)เพื่อเยาวชนจากเอเชียแปซิฟิค 34คน ลงพื้นที่ร่วมสร้างเป้าหมายพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustianable Development Goals)
1.พัฒนาความเป็นผู้นำ
2.เรียนรู้วิถึชีวิตชุมชน
3.นำข้อมูลเสนอผู้ใหญ่ใน UN ภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้ง 3ข้อมูลหลักนี้ เยาวชนจากเอเชียแปซิฟิค 34คน จะลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด ร่วมก้บ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และแกนนำชุมชน จะเรื่มลงพื้นที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ 
www.magrood.com กฤตนัน อุ่มเอิบ ผช.บรรณาธิการ รายงานสดจากบ้านบ่อมะกรูด