Categories: General
      Date: Jun 10, 2017
     Title: ศรช.บ้านบ่อมะกรูดประชุมประจำดือน


ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ประชุมประจำเดือน


          บ้านบ่อมะกรูดราชบุรีที่อมตะไม่มีวันเงียบ ไม่มีวันถูกลืมเลือนวันนี้

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยังฟิต ยังเข้มข้นการพัฒนา การแก้ไขปัญหา ร่วมกับนายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำทุกองค์กร กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน อสม.อปพร. วิสาหกิจชุมชน ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เปิดประชุมประจำเดือนมิถุนายนบ้านบ่อมะกรูดในทุกๆเรื่อง โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชนเก็บข้อมูลหมู่บ้าน การพูดคุยประจำเดือนที่มีส่วนร่วมทั้งสองหมู่บ้านเมื่อ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด