1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Feb 10, 2018

ปลูกป่า ปล่อยปลาที่สนามบินโพธาราม


Category: General
Posted by: tammasan
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงราชบุรี  ประสานงาน
ปลูกป่าและปล่อยปลาที่สนามบินโพธารามจังหวัดราชบุรี


        อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี ร่วมกับธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ปลูกป่า 999ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา 75,000ตัว ในพิธีได้มอบเสื้อสามารถของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยอธิการบดีกล่าวสดุดี มีรายชื่อขึ้นไปรับดังนี้

๑.นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๒.นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
๓.นางสาวดวงสมร พฤฑฒิกุล หน.กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
๔.นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ฝ่ายส่งกำลังบำรุงโครงการชลประทานราชบุรี
๕.นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๖.นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๗.นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ ประธานสมาคมสันนิบาตรแห่งประเทศไทย
๘.นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๙.นายวิไล วงศ์ประเสริฐ มูลนิธิสว่างราชบุรี
๑๐.นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๑๑.นายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล.จ.ราชบุรี
๑๒.นายชนาธิป ชูชัย โชติช่วง อสฝล.จ.ราชบุรี
๑๓.นายสุพจน์ ผู้สื่อข่าวนสพ.แนวหน้า
๑๔.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี