1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

May 29, 2017

ม.ราชภัฏนครปฐมฝึกประสบการณ์บ้านบาอมะกรูด


Category: General
Posted by: tammasan

เอกพัฒนาชุมชน    ราชภัฏนครปฐม
ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด    เข้าสู่คลื่น 4.0

       ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เปิดอ้อมอกอันอบอุ่น ต้อนรับนักศึกษาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 8คน มาลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิจัยโครงงานมีกำหนด 2เดือน โดยมาพักและทำงานกับชุมชน ในนามบ้านบ่อมะกรูดขอต้อนรับอย่างยินดียิ่ง หวังว่าจะเป็นการสร้างกระบวนคนไปสร้างชุมชนตนเองและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
๑.นายวันชนะ บุญนาค ๒.นายธนบุตร แก้วไทรคช ๓.นายโยธิน หมอนวดดี ๔.นายภาณุพงษ์ พฤทธิ์ไกรวัฒน์ ๕.นางสาววรรณวิษา โพธิ์ต้น ๖.นางสาวศิรินาถ เหมือนแก้ว ๗.นางสาวอาทิตยา มหาสังข์ ๘.นายสุรชัย ยิ้มประเสริฐ
     ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี ผู้ประสานงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ที่ส่งนักศึกษามาฝึกที่บ้านบ่อมะกรูด