1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 104  > >>

Jun 26, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 25, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
 หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด 
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครฝนหลวง จังหวัดราชบุรี
63หมู่7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663


"รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."
"รายงานการศึกษาดูงานคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"


ปลาร้าปลอดสารหมู่บ้านบ่อมะกรูด
กระฉูดออกฤทธิ์ การค้าปรอทแตก

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด นำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายประสานงานโครงการปลาร้าปลอดสารประชารัฐ ออกตรวจสอบวัตถุดิบตลาดปลา เพื่อนำมาทำการค้าสนับสนุนฐานรากชุมชน เป็นไปตามแผนการค้าอย่างมีส่วนร่วม คณะทำงานปลื้มผลงานประธานสร้างบุคคลากรแบบมีส่วนร่วม มีเยาวชนร่วมเพื่อต้านภัยยาเสพติด เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ตลาดปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

กรมอุตุนิยมวิทยาสู่งานอาสาฝนหลวง
และความรู้สาธารณะกับภาคประชาชนด่วนที่สุด เปิดแล้ว เรียนรู้ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ กับ กระแสการตอบรับ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

         เชิดศักดิ์ ม่วงคุ้ม ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ประสาน ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.ราชบุรี จะเปิดเวทีสาธารณะที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด ในวันที่ 28 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น. เพื่อเพิ่มทักษะในการทราบข้อมูลข่าวสารพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ ไปในทิศทางเดียวกัน เที่ยงตรง แม่นยำ โดยจะนำอสฝล.ราชบุรี อปพร. และประชาชนทั่วไป เข้าเรีบนรู้หลักสูตรฉบับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ แล้วนำมาบูรณาการสนับสนุนคณะ อสฝล.ราชบุรี และ อสฝล.ภาคใต้ ให้งานฝนหลวงยกระดับช่วยชาติ และประชาชน สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยี  สยาม วิทยาขตราชบุรี
เยี่ยมเยียนหมู่บ้านบ่อมะกรูดชุมชนเข้มแข็ง


วิทยาเขตราชบุรี พัฒนาสิ่งแวดล้อม และปลูกป่าชุมชนถวายพ่อหลวงครองราชย์ ๗๐พรรษา

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี ประสานงานด้านกิจการทำฝนหลวงที่สนามบินโพธาราม ประกอบด้วย อ.วัฒนา บุญปริตร ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ อ.จรวยพร นิลโบราณ และคณะอาจารย์จากฟิลิปินส์ เยี่ยมศูนย์และแลกเปลี่ยนทั้งการปลูกป่าชุมชน การแก้ไขภัยแล้ง วัฒนธรรม โดยเน้นปลูกป่าถวายพ่อหลวงคลองราชย์ ๗๐ พรรษา 5 ธันวามหาราช 5 ธันวาคม 2559 เมื่อ 8 มิ.ย.59 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


พลังแผ่นดินหนองเสือปทุมธานี
300 ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำชาวบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 300คน โดยการนำของ ปลัดชัยวิทย์ แข็งกสิกร ปลัดป้องกันอำเภอหนองเสือ ดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน สภาองค์กรชุมชน และ ชุมชนข้มแข็ง เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

เทศบาลตำบลเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่
ศึกดูงานชุมชนเข้มแข็ง"บ้านบ่อมะกรูด"
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะสตรีเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50ท่าน ศึกษาดูงานต้านยาเสพติด วิสาหกิจชุมชน การดำเนินการฝนหลวงแห่งชาติ และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เมื่อ 25 พ.ค.2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

กลุ่มนาคราช๑/๒/๓อัญเชิญหลวงปู่ทวด
ประดิษฐาน  วัดป่าเมี่ยง แม่จัน เชียงราย

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมกับ พันธุ์ แก้วนุ๊ย และ ผอ.สุวิช สุทธิประภา ผอ.สำนักข่าวไทย อัญเชิญหลวงปู่ทวด ประดิษฐานที่วัดป่าเมี่ยง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมาก เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

นาคราช๑น้อมกราบพระเจ้าตนหลวง
วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงพะเยา

วันที่ 21พ.ค.59 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้ากราบนอบน้อมหลวงพ่อพระเจ้าตนหลวง ณ วัดพระอารามหลวงศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา และ กราบสนทนาธรรมกับ พระครูสมุห์ ดร.สุวิทย์ กัลยานธัมมโมฯ เพื่อเตรียมจัดแนวืางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดการแพร่ระบาดของสารเสพติด โดยศตส.ภาคประชาชน จะร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ขยับทางภาคเหนือ เมื่อเวลา 10.00-12.00 น. และอนุโมทนาบุญสร้างหลวงปู่ทวดวัดป่าเมี่ยงด้วย

สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

แกนนำอบต.นครชัยศรี๖๐ท่าน
ศึกษาดูงานของบ้านบ่อมะกรูด


แกนนำอบต.นครชัยศรี 60ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยาย เรื่องกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด การแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านเข้มแข็ง ปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขภัยแล้ง รวมกลุ่มอาชีพระยะสั้น การช่วยเหลือเกษตรกร การช่วยด้านอุปโภค-บริโภคน้ำ อย่างเต็มอิ่ม และ กลุ่มแม่บ้าน ขายสินค้าชุมชนได้ประมาณ 25.000บาท เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี   สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศึกษางานชุมชนเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูดศรช.บ้านบ่อมะกรูด ถ่ายทอดเรื่องราวบ้านบ่อมะกรูด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิกฤตที่เป็นโอกาสเปลี่ยนผันจนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน นักศึกษาชั้นปีที่๓ หมู่เรียน 56/55 โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
๑.นางสาวรจิตตา ขุนอาวุธ
๒.นางสาวนุจรี สังข์ขำ
๓.นางสาวพรพิมล แซ่เอี้ยว
๔.นางสาวสุพจนีย์ กิ่งพรหมจริญ
๕.นายธนภูมิ ลำภาษ์
นักศึกษาได้สัมภาษณ์ นายธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ในฐานะใช้กระบวนการ ๔เอ็ม มาใช้ต่อเนื่อง ร่วม ๒๐ปี โดยการร่วมมือของประชาชนแต่งตั้งเป็นโครงสร้างแบบวันสต๊อบเซอร์วิส และการใช้หลักการพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด เช่นร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมกันประเมินผล จากการสัมภาษณ์ การสังเเกตุ การสัมผัส และการสืบค้น นักศึกษาชุดนี้มีพรสวรรค์ คงจะได้นำเนื้อเรื่องบ้านบ่อมะกรูด ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงานกลุ่มเสนออาจารย์ประจำวิชา อย่างเต็มความสามารถต่อไป เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานเทศบาลนาเหรง นครศรีธรรมราช
๕๐ศึกษาดูงานหมู่บ้านบ่อมะกรูด

นายจริน รักสนิท นายกทต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นำคณะอสม.นางจรรยา นุ่นตา ผอ.รพ.สต.บ้านท่าพุด นายณรงค์ พุทธคุ้ม ที่ปรึกษานายกทต.นาเหรง นายบุญรัตน์ นุ่นตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านท่าพุด ศึกษางานอสม. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง การแก้ไขภัยแล้ง การเกษตร และ วันสต๊อบเซอร์วิส อย่างเต็มอิ่ม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วิทยากร ให้ชาวบ้านขายสินค้าเป็นอย่างสนุก เงินไหลเข้าบ้านบ่อมะกรูด ร่วมสองหมื่นบาท เมื่อ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
บ้านบ่อมะกรูดรวมพลังแกร่ง
สู้ภัยแล้งศรษฐกิจและสังคม

พวกเราชาวบ้านบ่อมะกรูดไม่ประมาท ช่วงที่คนนอนกัน ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กลับพาชาวบ้านระดมแก้ไขภัยแล้งกัน ทั้งฝึกอาชีพ ทั้งลงทุนระยะสั้น สรุปขอให้ได้สู้ภัยแล้ง ภัยสังคม และ ภัยเศรษฐกิจ ขณะรายงาน 21.20น. เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ยังไม่เลิก ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื รายงาน
กองทุนแม่ฯบ้านบ่อมะกรูดรับการไถ่ชีวิต
โคเพศเมีย ๒ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศลธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับโคเพศเมีย๒ชีวิต จาก ด.ต.สมบูรณ์ ชัยคณาพิบูลย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภ.จว.ราชบุรี พ.ต.ท.ปรียา วีรธรรม สารวัตรงานประชาสัมพันธ์ ตร.ภ.จว.ราชบุรี และคุณเปิ้ล ร้านเสริมสวยคุณเปิ้ลบ้านโป่ง ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ๒ชีวิต เป็นเงิน 45,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวีรกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ พระสยามเทวาธิราช ในวโรกาสวันสงกรานต์ปี๒๕๕๙ อุทิศให้กับบิดามารดา ครู อุปฌาย์อาจารย์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๕ รูป เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานบ่อมะกรูดทุ่ม๓ล้าน
แก้วิกฤตภัยแล้ง๕๙

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ทุ่ม 3ล้าน ช่วยภัยแล้งหมู่บ้านบ่อมะกรูด โดยเชิญ ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม และท่านผู้ช่วย มาร่วมมือในการระดมทุนภาคธุรกิจชุมชน การซื้อ-ขายสินค้า และการอาชีพชุมชน ธัมมสัญญ์ ประกาศสู้ภัยแล้งด้วยลำแข้งพลังประชาชน โดยประชาชนเป็นเจ้าของกิจการ ถึง 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เมื่อ 21 เมษายน 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ธัมมสัญญ์ คุมทัพ
โปรยสารฝนหลวง

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพ รับเครื่องบินคาราแวน 3ลำ ลงปฏิบัติการเติมสาร โปรยสาร เหนือน่านฟ้าจังหวัดราชบุรี มีแต่ฝูงบินฝนหลวงภาคใต้ช่วยประชาชน ติดต่อกัน 16-19 เมษายน 2559 ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เดินหน้าทำฝนหลวงแห่งชาติ และการสนับสนุนภาคพื้นดิน  ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดการสนามบินภาคอาสาสมัคร และ ภาคประชาชน และยังรับใช้พี่น้องประชาชนระดับประเทศ ในตำแหน่งผู้ช่วยงานพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ ล่าสุดเมื่อ เวลา 16.00น. วันที่ 19 เม.ย.59 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ที่ปรึกษา   สาสนี สีลาเขต
มอบน้ำดื่มฝนหลวงภาคใต้ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รับมอบน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ จากท่านสาสนี สีลาเขต ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 โหล หรือ 600ขวด ด้วยความขอบคุณยิ่ง เป็นน้ำที่จัดไว้ให้นักบิน กัปตัน วิทยุการบิน เจ้าหน้าที่โปรยสาร เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี


กองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ประชุมเพิ่มศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมูที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประชุมสมาชิก และคณะกรรมการหมู่บ้าน 3 เรื่อง
1.การใช้น้ำอย่างประหยัดภัยแล้ง และการหยุดเกษตรใช้น้ำมาก
2.การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ 500,000บาท โดยการตั้งธนาคารไข่แบบครบวงจร
3.การเข้าถึงทุนรัฐบาลในช่วงเปิดเทอม เพื่อเสริมสภาพคล่องครอบครัว ให้ใช้จ่ายด้านการศึกษา
4.อวยพรวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

ทีประชุมเห็นชอบ เมื่อ 12 เมษายน 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำกลุ่มนาคราช/ที่ปรึกษารับเสื้อสามารถอาสา
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พร้อมเปิดสนามบินฝนหลวงผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ และทีมที่ปรึกษา ประกอบด้วย อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง วิไล วงษ์ประเสริฐ ดร.จิรายุ คูณพันธ์ นางสิริลักษณ์ เจริญผล นางรัตนา แก้วเกียรติยศ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม นายไชยวิทย์ บัวงาม นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางนัฐนา กลิ่นสุข นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นายปรีชา ฉัตรจินดา นางสาวติลก ธาตุทวี และนางสาวนฤมล ไชยโสตร พร้อมชาวบ้านราชบุรี ประมาณ 120ท่าน ต้อนรับ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี และคณะประกอบด้วย รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ. ที่ปรึกษาอธิการฝ่ายพัฒนา  อ.ธัชทอง วิริยเวชกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.อุบลวรรณ สุวรรณ ผช.อธิการบดี พร้อมคณะประมาณ 30ท่าน ในการรับมอบสนามบินโพธาราม เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงแห่งชาติ ในการนี่ ท่านอธิการบดี มอบเสื้อสามารถให้กับคณะทำงานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ท่านแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ด้วย และผอ.ประสพ พรหมมา ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มอบเสื้อสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซี แก่คณะอธิการบดี และของฝากโอทอปงาสลัดจากอำเภอวัดเพลง โดยนายพันธ์ แก้วนุ๊ย และรับประทานอาหารแกงเขียวหวานไก่จาก บ้านบ่อมะกรูด โดยหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ หมี่ผัดจาก นฤมล ไชยโสตร เจ้าภาพกรอบรูป คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม เสื้อสโมสรจากการร่วมสนับสนุนโดย อดีตสส.บุญยิ่ง นิตืกาญจนา เมื่อ 2 เมษายน 2559 ณ สนามบินฝนหลวงโพธาราม จังหวัดราชบุรี สนับสนุนโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำอาสาครึ่งร้อย
เครื่อนย้ายอุปกรณ์การบินฝนหลวง

วันที่1เมษายน2559 เวลา 9.00น.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นาคราช๑ พันธ์ แก้วนุ๊ย นาคราช๒ นำนักรบนาคราชภาคประชาชน อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 50 นาย ทั้งชาย และหญิง ขนย้ายอุปกรณ์ และสารฝนหลวงจากศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาสนามบินโพธาราม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรีสำเร็จอย่างงดงาม จัดที่พักเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ไฟฟ้า น้ำประปา อำนวยคงามสะดวกครบครัน พร้อมบินทำฝนหลวงทันที

นาคราช๑ ผงาดประกาศฟลุ๊ง
เปิดสนามบินที่ประชุมจังหวัดมังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงและอปพร.จ.ราชบุรี มาประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับท่านจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ และส่วนราชการทั้งจังหวัด รายงานการเปิดสนามบินที่โพธาราม เมื่อ 30 มี.ค.59 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือ มังกร๑
ปธ.อปพร.ยอดเยี่ยมศูนย์เขต๒สำนักข่าวศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี รายงานว่า ผอ.สุรชัย ธัชกวิน ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มอบโล่เกียรติยศยกย่องอปพร.ศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี ให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นอปพร.ดีเด่น๒๕๕๙สนับสนุนงานระดับศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี  เมื่อ 29 มีนาคม 2559 ณ อบต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน ขอขอบคุณ ถนอมพล ดอนไพรวัน หน.ปภ.กาญจนบุรีสาขาทองผาภูมิ

นาคราช๑สอนลูกนาคราช-นาคี
นักรบ-นักพัฒนา ภาคประชาชนธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำลูกชาย นายแบ๊งชาติ และลูกสาว นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ติวเข้มการใช้อาวุธมีด กระบี่ กระบอง การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า และใช้ปืน ตามที่ได้อบรม ร่ำเรียนมา เพื่อพัฒนาประเทศ และความมั่นคงของชาติ เนื่องด้วยครอบครัวต้องถูกโจมตีด้วยอาวุธนานาชนิดมาประมาณ ๑๐กว่าครั้ง ต้องรียนรู้เพื่อต้องต่อสู้ปกป้องแผ่นดิน ตามแบบอย่างมังกร๑ หรือ นาคราช๑ ภาคอาสาสมัครและภาคประชาชน เมื่อต้องต่อสู้กับยาสพติด ในฐานะ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ขอบคุณครูฝึกอีกท่าน จิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล อดีตประธานอปพร.จังหวัดเพชรบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชน
เดินสายภาคใต้สร้างปู่ทวดและเยี่ยมเครือข่ายฯวันที่ 24 มีนาคม 2559 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เดินทางไปอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นประธาน เบิกเนตร ในพิธีทางพุทธศาสนา อัญเชิญหลวงปู่ทวด 3องค์ และสมเด็จโต 1องค์ ประดิษฐาน 4วัด ที่วัดพังลา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีมโนราห์ กลองยาว และประชาชนต้อนรับคับคั่ง คืนนั้น พักที่ อำเภอสทิงพระ เพื่อพบเครือข่ายต้านยาเสพติดนายสิทธิชัย ฉัตรจินดา นายกอบต.บ่อดาล อ.สทิงพระจ.สงขลา จากนั้นเดินทางพบ ผอ.ประภาส ชูภักดี ประธานศตส.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช และรองประธานศตส.ปชช.ชาติ เพื่อลงนามเอกสาร และสรุปสถานการณ์ภาคใต้ เสร็จเดินทางพบกลุ่มสมัชชา คุณสุธีมนต์ บำเรอราช และตัวแทนเยาวชน จากนั้น เข้าพบ พี่สหัส ทุมรัตน์ ประธานศตส.จ.กระบี่ ในนามศตส.ภาคประชาชน เยี่ยมพูดปะพูดคุยเสร็จ รอบดึกพบกำนันชำนาญ ยังกิจการ ที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แลกเปลี่ยนยาเสพติดระดับจังหวัดชุมพร ในฐานะท่านเป็นศตส.ปชช.ชาติ เดินทางออกจากชุมพรเข้าพักเพชรบุรี ช่วงเช้าเช้าพบคณะเครือข่ายเพชรบุรี นำโดย คุณเจิดศักดื เนตรเกื้อกูล ประธานศตส.ภาคประชาชนเพชรบุรี ในทุกๆที่นั้นทางพื้นที่ดูแลผมและคณะข้าวปลาอาหาร ที่พัก อย่างดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณเครือข่ายภาคใต้ ด้วยความเคารพ ในทุกสถานที่ ผมได้มอบเสื้อ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นมหาสิริมงคลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และในวันนี้ กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ขอน้อมบุญที่ทำครั้งนี่ แบ่งให้ทุกๆท่านด้วยครับ เมื่อ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน)

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
นาคราช๑ นำทัพนาคราช๒-๓
อัญเชิญปู่ทวดสู่สะเดาสงขลา
วันที่ 25 มี.ค. 59 เวลา 17.00 น. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี นายพันธ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน จรรยา ก้วนุ๊ย เลขานุการ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมราชบุรี นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์ขวัญมืองราชบุรี ดีจตุ่ม สิริลักษณ์ เจริญผล นางอัมพร สุขพานิช ผู้สื่อข่าวราชบุรี และ จสอ.ภรากรณ์ แก้วกับทอง ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจจิตอาสาประชาสร้างชาติจังหวัดสงขลาร่วมเป็นประธานพิธีเบิดประดิษฐานองค์หลวงปู่ทวด และสมเด็จพุฒาจารย์โต เปิดพระเนตรองค์หลวงปู่ทวดและสมเด็จโต ประสงค์ 13รูปสวดมงคลคาถาที่วัดพังลา ต.ปริ อ.สะดา จ.สงขลา สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตินายกนำกลุ่มสตรี อบต.จักรสีห์
เยี่ยมศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ต้อนรับ น.ต.เสน่ห์ เสวกพันธ์ นายกอบต.จักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี พร้อม ปลัดวนรัตน์ ซื่อสัตย์ อบต. นางบุปผา งามเลิศ ประธานกลุ่มสตรี นางนุชนารถ ขันต่ะ หัวหน้าสำนักปลัด และกลุ่มสตรี 50ท่าน ศึกษาดูงานด้านฝนหลวงแห่งชาติ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านยาเสพติด ด้านอาชีพ ด้านสวัสดิการชุมชน ต้องขอขอบคุณ อ.มณเฑียร สอดเนื่อง ประธานสื่อชุมชนแห่งชาติ มาบรรยายเรื่องสวัสดิการชุมชน อ.วินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ และสุดท้าย น.ต.เสน่ห์ เสงกพันธ์ มอบพระนอนจักรสีห์ ให้ชุมชนเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่อ 24มีนาคม2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
สัญจรกองทุนฯระดับอำเภอโพธาราม23มีนาคม2559 เวลา 9.00น.นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอโพธาราม มาเป็นประธานการประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดินสัญจรครั้งที่๑ ท่านจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องสักการะ เพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา มอบทุนการศึกษา มอบที่ระลึกบุคคลต้นแบบ 10ท่าน มอบเสื้อกางเกงกีฬาเยาวชน 45ท่าน มอบข้าวสาร มอบพัดลม และให้โอวาทอย่างดียิ่ง จาก