1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 105  > >>

Jul 24, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jul 21, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jul 1, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง  ท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ท่านอุไร สุวรรณวงศ์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานในประเทศจีนโดยคณะนี้มีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีเดินทางด้วย
"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

 

ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์จิตวิทยาฯศิลปากร
นำนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาบ้านบ่อมะกรูด


       ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์ภาควิชาจิตวืทยาและการแนะแนว ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เดินทางมาศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นมา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข อุปสรรคการทำงาน รวมถึงการดำเนินการฝนหลวงแห่งชาติ บทบาทหน้าที่ ภารกิจฝนหลวง
     มีรายชื่อดังนี้
     1. นางสาวนฤมล ม่วงสวย
     2. นางสาวกฤษณา สังครุธ
     3. นางสาวภัทรวดี หมื่นสุวรรณ
     4. นางสาวบุษกร บุญยงค์
     5. นางสาวปุณญาภรณ์ บุญยงค์
     6. นายแสงคำ จุฑาธร
    
เมื่อ 30 ก.ค.59 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว

   24/7/59 ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ และ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ ท่านประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอปากท่อ นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก นายวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอาสาสมัครเกษตรกรราชบุรี นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวกลุ่มงานวิชาการเกษตรราชบุรี นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ชลประทานราชบุรี นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา นางสิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษา นางดวงนวล ขณะรัตน์ อดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กำนันมาโนช ตำบลยางหัก ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นางสาวนิภาวรรณ ติ่งทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่1-8ตำบลยางหัก ผอ.กศน.อ.ปากท่อ ตัวแทนผอ.ทรัพยากรน้ำภาค7 ตัวแทน อบต.ท่าราบ อบต.อ่างหิน อบต.บ้านบึง เจ้าหน้าที่สังกัดป่าไม้ที่10 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ทหารจากกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอปากท่อ อสฝล.ราชบุรี อกม.ราชบุรี และประชาชนยางหักประมาณ 300คนปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์70ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ84พรรษา โดยการปลูกป่าสักทอง 589ต้น ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า รบ.3 พุยาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


น้ำใจพี่น้อง โพธาราม
มอบให้ฝูงบินฝนหลวง               21กค59 น้ำใจชาวโพธาราม นำโดย นายวิไล วงษ์ประเสริฐ จากมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน มอบน้ำดื่มให้ฝูงบินฝนหลวง และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์ หน.หน่วยปฏิบัติการกาญจนบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 1คันรถ ด้วยความขอบคุณยิ่ง แสดงให้เห็นความมีน้ำใจของประชาชน ต่อคณะทำงานฝนหลวงแห่งชาติ ณ สนามบินโพธาราม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    เคลื่อนทัพหลวง
"ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

"ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

      วันนี้ 19กค.59 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และ หน.สุชาติ บัวบาง หน.รักษาป่าไม้รบ.3พุยาง ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผช.นพรัตน์ จั่นสำอางค์ ตรวจสถานที่ปลูกป่าสักทอง ในเขตตำบลยางหัก โดยจะปลูกนำร่องในวันที่ 24 ก.ค.59 รวมพลเวลา 9.30น.มีนายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอปากท่อเป็นประธาน ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ฝนหลวงภาคใต้ นายกเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก พลโทธนดล สุรารักษ์ จ้ากรมการทหารช่าง พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พลพัฒนาที่๑ราชบุรี หน.จิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ประทีป เหิมพยัคฆ์ ประธานไชยวิทย์ บัวงาม หน.เกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี หน.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี หน.เกษตรจังหวัดราชบุรี กำนันตำบลยางหัก สมาชิกอบต.ยางหัก ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยหมู่ที่1-8ต.ยางหัก และราษฎร 150ท่านมาร่วมปลูกสักทอง ในโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล" สักทอง "

เชิญที่ปรึกษาทุกท่านครับ

ผู้ประส่านงาน

ธัมมสัญญ์/พันธ์-จรรยา แก้วนุ๊ย


อสม.โพงามอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
๕๐ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

                ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ และปรธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา นัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับ คณะอสม.เทศบาลโพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นำโดย นางสุนันทา โกสุมา รองนายกทต.โพงาม หมอรักษิกานต์ กล่ำรักษ์ รพสต.บ้านวัดตึก และคณะอสม.50ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด 15ก.ค.59 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานธัมมสัญญ์ นำทัพร่วมปปส.
เตรียมหักขบวนยาเสพติด

               ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพศตส.ภาคประชาชน ประกอบด้วย พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ จากกาจนบุรี พระครูสมุห์สุวิทย์ กัลญานธัมโม จากพะเยา ท่านปิติธรรม ฐิติมนตรี และ อ.อนันต์ ห่อทองคำ สองที่ปรึกษา สมาน มั่นคง จากตราด ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์ จากยโสธร ผู้ใหญ่จาตุรนต์ ธำรงฐิติกุล จากสุพรรณบุรี ผอ.ประภาส ชูภักดี จากนครศรีธรรมราช นันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ จากสมุทรปราการ พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ เปรมชล ศรีธัญรัตน์ สุทธิดา โกญจนาท เมธาพันธ์ เอมโสภณ จากกทม. รุ้งเพชร ด่านน้อย จากนครปฐม และเครือข่ายร่วม 30ท่าน เข้าแสดงความยินดีกับ ท่านศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงาน ปปส. และการนำเสนอยุทธศาสตร์ภาคประชาชน ผลการหารือ สำนักงานปปส.รับพิจารณาทุกโครงการ เมื่อ 14ก.ค.59 ณ สำนักงานปปส.ดินแดง กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงานกองทุนบ้านบ่อมะกรูด
จดทะเบียนพร้อมเพย์

            ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด เชิญธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม มาทำจดทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อระบบออนไลน์ในธุรกรรมการเงิน และสวัสดิการชุมชน ถือว่าทันสมัย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กลุ่มอสฝล.ราชบุรีต้อนรับอธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
     

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม ร่วมประชุมและรายงานผลต่อ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคกลาง นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์ หน.ฐานกาญจนบุรี ในการมาเยี่ยมราชบุรีของท่านอธิบดี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รายงานความเป็นมาของสนามบิน และการปฏิบัติหน้าที่ อสฝล.ราชบุรี อย่างเข้มข้น และ ขอบพระคุณท่านในกรณีส่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนด้วย และฝากขอบคุณ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี ที่ดูแลอสฝล.ทั้งประเทศเป็นอย่างดี และสุดท้ายขอให้ฝนหลวงและการบินเกษตร รวมพลังเติมอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง พบปะอย่างเต็มอิ่ม แบบฉบับราชบุรี โมเดล สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ฝนหลวงปลูกป่า
นำพาราชบุรีเขียวผมกำลังจะนัดองค์กรดังต่อไปนี้ ปลูกป่า4-500ไร่ถวายพระราชกุศล 70ปี ครองราชย์ 
1.ผวจ.ราชบุรี
2.อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและผอ.ฝนหลวงภาคใต้
3.อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี
4.ชลประทานราชบุรี
5.สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี
6.เกษตรจ.ราชบุรี
7.สำนักรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชี
8.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
9.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
10.กรมการทหารช่าง
11.กองพลพัฒนาที่๑
12.ศูนย์ดำรงธรรมราชบุรี
13.ทรัพยากรน้ำภาค7
14.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
15.อบต.ยางหัก
16.อบต.ธรรมเสน
17.สว่างราชบุรี
18.อปพร.จ.ราชบุรี
19.อบจ.ราชบุรี
20.เครือข่ายประชาสังคมราชบุรี
21.อาสาสมัครต้านภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว กทม.ประธานเปรมชล ศรีธัญรัตน์
         โดยขอนัดหมายทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามก่อน เพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้ดำเนินการคือ อสฝล.จ.ราชบุรี
            เรียนเพื่อความเคารพ

                                                      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
                                                        อสฝล.ราชบุรี

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์พระเกจิชื่อดัง
วัดสันก้างปลา เยี่ยมหมู่บ้านบ่อมะกรูด


      พระครูสิทธิปัญญาภรณ์ พระเกจิชื่อดังวัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมศิษยานุศิษย์เยาวชนคนปฏิบัติธรรม เดินทางมาเยี่ยม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เพื่อสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนการทำฝนหลวงแก้ภัยแล้ง และมาโปรดคนบ้านบ่อมะกรูด ตามการอาราธนาท่านมาฉันภัตตาหารเช้า ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด


พลังแผ่นดินหนองเสือปทุมธานี
๓๐๐ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูดและประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติต้อนรับ นายชยุต แข็งกสิกร ปลัดป้องกันอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และนายก สุรศักดิ์ สังกรแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นำพลังแผ่นดิน 300 ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด รับประทานอาหารร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เมื่อ 10มิถุนายน2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

วิสาหกิจชุมชน  หมู่บ้านบ่อมะกรูด
ประกาศทุ่มตลาดปลาร้าปลอดสาร   วิสาหกิจปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูดออกฤทธิ์ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นำคณะทำงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 500,000 บาท ลุยตลาดปลา ผลิตปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด มำให้กระแสพุ่งจนปรอทใกล้แตก สังคมจับตาปลาร้าสร้างชาติสู่ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับฝนหลวง
บูรณาการพยากรณ์อากาศแม่นยำ

 
            เชิดศักดิ์ ม่วงคุ้ม ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี พร้อมผู้ช่วย ณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร นำคณะประกอบด้วย นายสำเริง คงอ้วน ผอ.ส่วนตรวจอากาศที่๑สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา นายเจริญชัย จันทรบัญชร ผอ.ส่วนตรวจอากาศที่๒ และเจ้าหน้าที่ รวม ๙ท่าน เยี่ยมศูนย์ประสานงานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี นายสมศ้กดิ์ ไพบูลย์ อสฝล.ประจวบคีรีขันธ์ นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอส.เกษตรจังหวัดราชบุรี นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และ ตัวแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี อสฝล.ในทุกอำเภอให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยาการใหม่ๆ พร้อมการพยากรณ์อากาศอย่างแม่นยำ ถือว่าการพบปะเวทีกลางวันนี้ เพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะทำงานทุกฝ่ายสูงสุด เมื่อ 28 มิ.ย.59 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื รายงาน

คณะอาจารย์เทคโนโลยีสยาม
ศึกษาดูงานหมู่บ้านบ่อมะกรูด        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี ประสานงานด้านกิจการทำฝนหลวงที่สนามบินโพธาราม ประกอบด้วย อ.วัฒนา บุญปริตร ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ อ.จรวยพร นิลโบราณ และคณะอาจารย์จากฟิลิปินส์ เยี่ยมศูนย์และแลกเปลี่ยนทั้งการปลูกป่าชุมชน การแก้ไขภัยแล้ง วัฒนธรรม โดยเน้นปลูกป่าถวายพ่อหลวง 89 พรรษา 5 ธันวามหาราช 5 ธันวาคม 2559 เมื่อ 8 มิ.ย.59 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


เมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะสตรีเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50ท่าน ศึกษาดูงานต้านยาเสพติด วิสาหกิจชุมชน การดำเนินการฝนหลวงแห่งชาติ และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เมื่อ 25 พ.ค. 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

แกนนำอบต.นครชัยศรี ๖๐ท่าน
เยี่ยมศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
                แกนนำอบต.นครชัยศรี 60ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยาย เรื่องกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด การแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านเข้มแข็ง ปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขภัยแล้ง รวมกลุ่มอาชีพระยะสั้น การช่วยเหลือเกษตรกร การช่วยด้านอุปโภค-บริโภคน้ำ อย่างเต็มอิ่ม และ กลุ่มแม่บ้าน ขายสินค้าชุมชนได้ประมาณ 25.000บาท เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี   สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

กราบพระครูสมุห์ ดร.สุวิทย์
วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา


วันที่ 21พ.ค.59 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้ากราบนอบน้อมหลวงพ่อพระเจ้าตนหลวง ณ วัดพระอารามหลวงศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา และ กราบสนทนาธรรมกับ พระครูสมุห์ ดร.สุวิทย์ กัลยานธัมมโมฯ เพื่อเตรียมจัดแนวืางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดการแพร่ระบาดของสารเสพติด โดยศตส.ภาคประชาชน จะร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ขยับทางภาคเหนือ เมื่อเวลา 10.00-12.00 น. และอนุโมทนาบุญสร้างหลวงปู่ทวดวัดป่าเมี่ยงด้วย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อัญเชิญปู่ทวด
ประดิษฐานวัดป่าเมี่ยงที่เชียงราย


ข่าวอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และฝนหลวงภาคใต้ อัญเชิญหลวงปู่ทวดประดิษฐานที่จังหวัดเชียงราย

นายสุวิช สุทธิประภา ผู้อำนวยการวิทยุสำนักข่าวไทย ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นาคราช1 ประธานอสฝล.ฝนหลวง จ.ราชบุรี และ
นายพันธุ์ - จรรยา แก้วนุ้ย นาคราช 2 และ นาคราช 3 พร้อมคณะผู้ร่วมบุญจาก จ.สมุทรสงคราม เพื่อนผู้สื่อข่าวจากจ.สมุทรสงคราม ..กาญจนบุรี พร้อมชาวบ้านป่าเมี่ยงร่วมอัญเชิญหลวงปู่ทวด ประดิษฐาน ณ วัดป่าเมี่ยง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ เป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดิน จ.เชียงรายสืบไป เมื่อ 20 พ.ค.59 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศึกษางานชุมชนเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูด            ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ถ่ายทอดเรื่องราวบ้านบ่อมะกรูด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิกฤตที่เป็นโอกาสเปลี่ยนผันจนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน นักศึกษาชั้นปีที่๓ หมู่เรียน 56/55 โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
๑.นางสาวรจิตตา ขุนอาวุธ
๒.นางสาวนุจรี สังข์ขำ
๓.นางสาวพรพิมล แซ่เอี้ยว
๔.นางสาวสุพจนีย์ กิ่งพรหมจริญ
๕.นายธนภูมิ ลำภาษ์
นักศึกษาได้สัมภาษณ์ นายธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ในฐานะใช้กระบวนการ ๔เอ็ม มาใช้ต่อเนื่อง ร่วม ๒๐ปี โดยการร่วมมือของประชาชนแต่งตั้งเป็นโครงสร้างแบบวันสต๊อบเซอร์วิส และการใช้หลักการพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด เช่นร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมกันประเมินผล จากการสัมภาษณ์ การสังเเกตุ การสัมผัส และการสืบค้น นักศึกษาชุดนี้มีพรสวรรค์ คงจะได้นำเนื้อเรื่องบ้านบ่อมะกรูด ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงานกลุ่มเสนออาจารย์ประจำวิชา อย่างเต็มความสามารถต่อไป เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

      นายจริน รักสนิท นายกทต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นำคณะอสม.นางจรรยา นุ่นตา ผอ.รพ.สต.บ้านท่าพุด นายณรงค์ พุทธคุ้ม ที่ปรึกษานายกทต.นาเหรง นายบุญรัตน์ นุ่นตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านท่าพุด ศึกษางานอสม. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง การแก้ไขภัยแล้ง การเกษตร และ วันสต๊อบเซอร์วิส อย่างเต็มอิ่ม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วิทยากร ให้ชาวบ้านขายสินค้าเป็นอย่างสนุก เงินไหลเข้าบ้านบ่อมะกรูด ร่วมสองหมื่นบาท เมื่อ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
บ้านบ่อมะกรูดรวมพลังแกร่ง
สู้ภัยแล้งศรษฐกิจและสังคม

พวกเราชาวบ้านบ่อมะกรูดไม่ประมาท ช่วงที่คนนอนกัน ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กลับพาชาวบ้านระดมแก้ไขภัยแล้งกัน ทั้งฝึกอาชีพ ทั้งลงทุนระยะสั้น สรุปขอให้ได้สู้ภัยแล้ง ภัยสังคม และ ภัยเศรษฐกิจ ขณะรายงาน 21.20น. เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ยังไม่เลิก ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื รายงาน
กองทุนแม่ฯบ้านบ่อมะกรูดรับการไถ่ชีวิต
โคเพศเมีย ๒ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับโคเพศเมีย๒ชีวิต จาก ด.ต.สมบูรณ์ ชัยคณาพิบูลย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภ.จว.ราชบุรี พ.ต.ท.ปรียา วีรธรรม สารวัตรงานประชาสัมพันธ์ ตร.ภ.จว.ราชบุรี และคุณเปิ้ล ร้านเสริมสวยคุณเปิ้ลบ้านโป่ง ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ๒ชีวิต เป็นเงิน 45,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวีรกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ พระสยามเทวาธิราช ในวโรกาสวันสงกรานต์ปี๒๕๕๙ อุทิศให้กับบิดามารดา ครู อุปฌาย์อาจารย์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๕ รูป เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานที่ปรึกษา   สาสนี สีลาเขต
มอบน้ำดื่มฝนหลวงภาคใต้ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รับมอบน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ จากท่านสาสนี สีลาเขต ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 โหล หรือ 600ขวด ด้วยความขอบคุณยิ่ง เป็นน้ำที่จัดไว้ให้นักบิน กัปตัน วิทยุการบิน เจ้าหน้าที่โปรยสาร เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี


กองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ประชุมเพิ่มศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ

 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมูที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประชุมสมาชิก และคณะกรรมการหมู่บ้าน 3 เรื่อง
1.การใช้น้ำอย่างประหยัดภัยแล้ง และการหยุดเกษตรใช้น้ำมาก
2.การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ 500,000บาท โดยการตั้งธนาคารไข่แบบครบวงจร
3.การเข้าถึงทุนรัฐบาลในช่วงเปิดเทอม เพื่อเสริมสภาพคล่องครอบครัว ให้ใช้จ่ายด้านการศึกษา
4.อวยพรวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

ทีประชุมเห็นชอบ เมื่อ 12 เมษายน 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน