1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 106  > >>

Aug 26, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jul 24, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jul 21, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง  ท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ท่านอุไร สุวรรณวงศ์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานในประเทศจีนโดยคณะนี้มีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีเดินทางด้วย
"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

 

     

                                                  วันสิบสอง สิงหา มาบรรจบ
                                                  ปีนี้ครบ เจ็ดรอบ มอบแม่หลวง
                                                  พสกไทย น้อมดวงใจ ให้ทุกดวง
                                                  แด่แม่หลวง ฉลององค์ ทรงพระเจริญ

                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                                              ข้าพระพุทธเจ้าฯ
                                       พสกนิกรบ้านบ่อมะกรูด

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๐๐ ชีวิต ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

ที่บ้านบ่อมะกรูดวันนี้ 26/8/59

         เวลา 14.00น. ผอ.ณัฐกมล การะเกตุ ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา นำเจ้าหน้าที่ 100ท่าน มาศึกษางานบ้านบ่อมะกรูด ดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนแม่ของแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชน การทำฝนหลวง การปลูกป่า การแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.ราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และแกนนำชุมชนให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเต็มอิ่ม ณ ศูนย์ประสานงานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 63 ม.7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพ อสฝล.จ.ราชบุรี
และเเครือข่ายสภาเกษตรปลูกป่ที่วัดเพลง

ฝนหลวงจังหวัดราชบุรีระดมปลูกป่าโครงการ
"ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

       นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอวัดเพลง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อสฝล.จ.ราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานอสฝล.จ.ราชบุรี นางสิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี นายไชวิทย์ บัวงาม ประธานอกม.จ.ราชบุรี นางสาวดวงสมร พฤฑฒิกุล หน.กลุ่มงานเกษตรจ.ราชบุรี นายไพโรจน์ พจนารถ อาสาเกษตรวัดเพลง สจ.สุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ กำนันโชติวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ นายกอบต.เกาะศาลพระ นายถาวร ทาบโลหะ เกษตรอำเภอวัดเพลง นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการฝนหลวงราชบุรี นายปอ ดีบุตร สภาเกษตร นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ ชาวบ้านเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ร่วมปลูกป่าโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"ครั้งที่3 โดยการสนับสนุนกล้าพันธุ์จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี และ นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง โดยปลูกป่าเต็มเนื้อที่วัดเกาะศาลพระ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญอบต.สระแก้ว กำแพงพชร
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด


            นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกอบต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.แกนนำชุมชน 60ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ให้การต้อนรับ บรรยายเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฝนหลวง การแก้ไขภัยแล้ง ยาเสพติด อปพร.และการบริหารการจัดการชุมชน เมื่อ 25สิงหาคม2559 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

เยาวชนอบต.บางขนุน๑๓๐ชีวิต
ศึกษาดูงานเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด


       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผญบ.ดีเด่น อ.วินัย คงนะภา หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชน ต้อนรับ นายกปิยะ อ้นบุตร นายกอบต.บางขนุน จังหวัดนนทบุรี และคณะ 130ท่าน มีเยาวชน และแกนนำ มาศึกษาดูงาน แบ่งกลุ่มตัวชี้วัด ปัญหาชุมชน ชักชวนคนทำดี มีทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยาเสพติด อย่างเข้มข้น เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน


แกนนำ ปากพนัง ครึ่งร้อย
ศีกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
             ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี58 อ.วินัย คงนะภา และอสม.ดีเด่น หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากพนัง จำนวน 50ท่าน นำโดย ผอ.นงเยาว์ แม่นสกูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทม.ปากพนัง เรื่องการจัดการชุมชนเข้มแข็ง วันสะต๊อพเซอร์วิส การทำฝนหลวง การแก้ไขภัยแล้งจังหวัดราชบุรี และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สภาองค์กรชุมชน และการไถ่ชีวิตโคกระบือ เมื่อ 23สิงหาคม2559ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดผลงานเยี่ยมยอด
ถูกรับเชิญออกบูธครบรอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน๑๒ปี

                     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายสุวรรณศรีนาค ผญบ.แหนบทองคำปี58 จัดนิทรรศการกิจกรรมโดดเด่นหมู่บ้านบ่อมะกรูด เป็นตัวแทนระดับอำเภอ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี และส่วนราชการมาเยี่ยมอย่างอบอุ่น ในงาน ครบรอบ 12 ปีกองทุนแม่ของแผ่นดิน 16ส.ค.59 ณ ยิมเนเซี่ยม ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ต้อนรับการศึกษาดูงานส.เขตราชเทวี


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายวินัย คงนะภา และ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตราชเทวี โดยการนำของ นายอุกฤษฏ์ องตระกูลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ เขตราชเทวี กทม. จำนวน 110ท่าน มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เยาวชน ด้านชุมชนเข้มแข็ง งานอาสาสมัครฝนหลวง การปฏิบัติงานฝนหลวง และยาเสพติด เมื่อ 13ส.ค.59 ณ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน


ฝนหลวงราชบุรีร่วมเทฐาลกรับใหญ่
ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลราชินี

              ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำต้นกล้าสักทอง 1คันรถโดยการสนับสนุนจาก หัวหน้าสุชาติ บัวบาง หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง ไปร่วมกับ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกทต.กรับใหญ่ ในการปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 7รอบ 84พรรษา โดยมีนาย ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ขอบคุณ ประธานไชยวิทย์ บัวงาม นายปอ ดีบุตร และเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดราชบุรี ถือว่าอำเภอบ้านโป่ง ประสบความสำเร็จ ต่อไปอำเภอที่เหลืออีก 8อำเภอ คณะอสฝล.ราชบุรี จะพยายามปลูกให้ครบทุกอำเภอ ขอบคุณ สิรภัทร ว่องกุศลกิจ และ จนท.เทศบาลกรับใหญ่ อปพร.กรับใหญ่ และ อสฝล.ทุกท่าน ณ พุทธสถาน 150 ไร่ หมู่10 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน


วิบูลย์ ปั้นศิริ    นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ
นำกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน300ดูงานบ้านบ่อมะกรูด


ฝนหลวงราชบุรี และกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เปิดหมู่บ้านรับศึกษาดูงานอย่างเอิกเกริก

      นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสมภพ พรหมขาว พัฒนาชุมชนเมืองสมุทรปราการ นำเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ศึกษาดูงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 300ท่านโดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ให้การต้อนรับ จัดถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บรรยายสรุป การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปฏิบัติการฝนหลวงช่วยแก้ไขภัยแล้ง การปลูกป่า การสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างเต็มอิ่ม และดูงานด้านความยั่งยืน เมื่อ 10สิงหาคม2559 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงานอปพร.จังหวัดราชบุรีนำกำลัง
คารวะศพคุณแม่เยื้อน บรรจง


        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่เยื้อน บรรจง คุณแม่ของนายเหง็น บรรจง อปพร.ดีเด่น เพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจ พร้อมนำหรีดและกำลังเคารพศพ เมื่อ 8 สิงหาคม 2559 ณ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
รับการศึกษาดูงานแกนนำ  ทต.อู่ทอง


       นายรัชชัย รัตนไกร นายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง และ ผู้บริหารทต.อู่ทอง แกนนำชุมชน พร้อมเพรียง 125ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เรื่องการทำฝนหลวง การแก้ไขภัยแล้ง แก้ไขยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรปลอดสาร วิถีชิวิตลาวเวียง โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป อย่างเต็มอิ่ม ขอขอบคุณ นิธิพล สร้อยเกษร หน.ปภ.ทต.อู่ทอง ที่นำทีมมาเยี่ยม เมื่อ 4 ส.ค.59 ณ ที่ทำการศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ศตส.ภาคประชาชนอำเภอทุ่งสง
ร่วมแลกสินค้าหมู่บ้านบ่อมะกรูด


        เครือข่ายศตส.ภาคประชาชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลทุ่งสง นำโดยผอ.ประภาส ชูภักดี และ อ.อุไรวรรณ คำนวนกิจ พร้อมคณะ 50ท่านมาเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ โดยการร่วมมือ ร่วมค้าเศรษฐกิจชุมชน ขายวิสาหกิจแลกเปลี่ยน นำเงินเข้าเป็นกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้น ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ สังคมเป็นสุข พร้อมกับเรียนรู้แก้ไขภัยแล้ง และการปฏิบัติการฝนหลวงแห่งชาติ เมื่อ 31 ก.ค.59 ณ ที่ทำการ ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ บ้านบ่อมะกรูด ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์จิตวิทยาฯศิลปากร
นำนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาบ้านบ่อมะกรูด


       ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์ภาควิชาจิตวืทยาและการแนะแนว ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เดินทางมาศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นมา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข อุปสรรคการทำงาน รวมถึงการดำเนินการฝนหลวงแห่งชาติ บทบาทหน้าที่ ภารกิจฝนหลวง
     มีรายชื่อดังนี้
     1. นางสาวนฤมล ม่วงสวย
     2. นางสาวกฤษณา สังครุธ
     3. นางสาวภัทรวดี หมื่นสุวรรณ
     4. นางสาวบุษกร บุญยงค์
     5. นางสาวปุณญาภรณ์ บุญยงค์
     6. นายแสงคำ จุฑาธร
    
เมื่อ 30 ก.ค.59 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว

   24/7/59 ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ และ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ ท่านประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอปากท่อ นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก นายวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอาสาสมัครเกษตรกรราชบุรี นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวกลุ่มงานวิชาการเกษตรราชบุรี นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ชลประทานราชบุรี นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา นางสิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษา นางดวงนวล ขณะรัตน์ อดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กำนันมาโนช ตำบลยางหัก ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นางสาวนิภาวรรณ ติ่งทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่1-8ตำบลยางหัก ผอ.กศน.อ.ปากท่อ ตัวแทนผอ.ทรัพยากรน้ำภาค7 ตัวแทน อบต.ท่าราบ อบต.อ่างหิน อบต.บ้านบึง เจ้าหน้าที่สังกัดป่าไม้ที่10 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ทหารจากกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอปากท่อ อสฝล.ราชบุรี อกม.ราชบุรี และประชาชนยางหักประมาณ 300คนปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์70ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ84พรรษา โดยการปลูกป่าสักทอง 589ต้น ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า รบ.3 พุยาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


น้ำใจพี่น้อง โพธาราม
มอบให้ฝูงบินฝนหลวง               21กค59 น้ำใจชาวโพธาราม นำโดย นายวิไล วงษ์ประเสริฐ จากมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน มอบน้ำดื่มให้ฝูงบินฝนหลวง และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์ หน.หน่วยปฏิบัติการกาญจนบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 1คันรถ ด้วยความขอบคุณยิ่ง แสดงให้เห็นความมีน้ำใจของประชาชน ต่อคณะทำงานฝนหลวงแห่งชาติ ณ สนามบินโพธาราม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    เคลื่อนทัพหลวง
"ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

"ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

      วันนี้ 19กค.59 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และ หน.สุชาติ บัวบาง หน.รักษาป่าไม้รบ.3พุยาง ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผช.นพรัตน์ จั่นสำอางค์ ตรวจสถานที่ปลูกป่าสักทอง ในเขตตำบลยางหัก โดยจะปลูกนำร่องในวันที่ 24 ก.ค.59 รวมพลเวลา 9.30น.มีนายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอปากท่อเป็นประธาน ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ฝนหลวงภาคใต้ นายกเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก พลโทธนดล สุรารักษ์ จ้ากรมการทหารช่าง พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พลพัฒนาที่๑ราชบุรี หน.จิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ประทีป เหิมพยัคฆ์ ประธานไชยวิทย์ บัวงาม หน.เกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี หน.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี หน.เกษตรจังหวัดราชบุรี กำนันตำบลยางหัก สมาชิกอบต.ยางหัก ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยหมู่ที่1-8ต.ยางหัก และราษฎร 150ท่านมาร่วมปลูกสักทอง ในโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล" สักทอง "

เชิญที่ปรึกษาทุกท่านครับ

ผู้ประส่านงาน

ธัมมสัญญ์/พันธ์-จรรยา แก้วนุ๊ย


อสม.โพงามอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
๕๐ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

                ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ และปรธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา นัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับ คณะอสม.เทศบาลโพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นำโดย นางสุนันทา โกสุมา รองนายกทต.โพงาม หมอรักษิกานต์ กล่ำรักษ์ รพสต.บ้านวัดตึก และคณะอสม.50ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด 15ก.ค.59 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานธัมมสัญญ์ นำทัพร่วมปปส.
เตรียมหักขบวนยาเสพติด

               ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพศตส.ภาคประชาชน ประกอบด้วย พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ จากกาจนบุรี พระครูสมุห์สุวิทย์ กัลญานธัมโม จากพะเยา ท่านปิติธรรม ฐิติมนตรี และ อ.อนันต์ ห่อทองคำ สองที่ปรึกษา สมาน มั่นคง จากตราด ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์ จากยโสธร ผู้ใหญ่จาตุรนต์ ธำรงฐิติกุล จากสุพรรณบุรี ผอ.ประภาส ชูภักดี จากนครศรีธรรมราช นันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ จากสมุทรปราการ พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ เปรมชล ศรีธัญรัตน์ สุทธิดา โกญจนาท เมธาพันธ์ เอมโสภณ จากกทม. รุ้งเพชร ด่านน้อย จากนครปฐม และเครือข่ายร่วม 30ท่าน เข้าแสดงความยินดีกับ ท่านศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงาน ปปส. และการนำเสนอยุทธศาสตร์ภาคประชาชน ผลการหารือ สำนักงานปปส.รับพิจารณาทุกโครงการ เมื่อ 14ก.ค.59 ณ สำนักงานปปส.ดินแดง กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงานกองทุนบ้านบ่อมะกรูด
จดทะเบียนพร้อมเพย์

            ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด เชิญธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม มาทำจดทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อระบบออนไลน์ในธุรกรรมการเงิน และสวัสดิการชุมชน ถือว่าทันสมัย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กลุ่มอสฝล.ราชบุรีต้อนรับอธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
     

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม ร่วมประชุมและรายงานผลต่อ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคกลาง นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์ หน.ฐานกาญจนบุรี ในการมาเยี่ยมราชบุรีของท่านอธิบดี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รายงานความเป็นมาของสนามบิน และการปฏิบัติหน้าที่ อสฝล.ราชบุรี อย่างเข้มข้น และ ขอบพระคุณท่านในกรณีส่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนด้วย และฝากขอบคุณ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี ที่ดูแลอสฝล.ทั้งประเทศเป็นอย่างดี และสุดท้ายขอให้ฝนหลวงและการบินเกษตร รวมพลังเติมอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง พบปะอย่างเต็มอิ่ม แบบฉบับราชบุรี โมเดล สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ฝนหลวงปลูกป่า
นำพาราชบุรีเขียวผมกำลังจะนัดองค์กรดังต่อไปนี้ ปลูกป่า4-500ไร่ถวายพระราชกุศล 70ปี ครองราชย์ 
1.ผวจ.ราชบุรี
2.อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและผอ.ฝนหลวงภาคใต้
3.อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี
4.ชลประทานราชบุรี
5.สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี
6.เกษตรจ.ราชบุรี
7.สำนักรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชี
8.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
9.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
10.กรมการทหารช่าง
11.กองพลพัฒนาที่๑
12.ศูนย์ดำรงธรรมราชบุรี
13.ทรัพยากรน้ำภาค7
14.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
15.อบต.ยางหัก
16.อบต.ธรรมเสน
17.สว่างราชบุรี
18.